โรงเรียนนาจะหลวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

160 หมู่ 11 บ้านกลางเมือง ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 34280
โทร/โทรสาร 045-379122 website : http://www.nl.ac.th