NL Services

นโยบายการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานศึกษา PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารทั่วไป
เขียนโดย Nantacha Klangprapun   
วันจันทร์ที่ 04 กันยายน 2017 เวลา 13:39 น.

เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีความรู้และแนวปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โรงเรียนนาจะหลวย จึงได้กำหนดนโยบายการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานศึกษา ดังต่อไปนี้


alt


แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 04 กันยายน 2017 เวลา 13:40 น.