NL Servicesพิธีเปิดศูนย์ฝึก นศท 2557

ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา2557

ร่วมแรงร่วมใจจัดสวนหย่อม

คล้ายวันสถาปนาลูกเสือ2557

พิธีปิดศูนย์ฝึกนศท.ปี2557

รับการติดตามตรวจสอบโรงเรียนในฝัน 2557

อบรมคลังทฤษฏีนโยบายการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานศึกษา PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารทั่วไป
เขียนโดย Nantacha Klangprapun   
วันจันทร์ที่ 04 กันยายน 2017 เวลา 13:39 น.

เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีความรู้และแนวปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โรงเรียนนาจะหลวย จึงได้กำหนดนโยบายการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานศึกษา ดังต่อไปนี้


alt


แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 04 กันยายน 2017 เวลา 13:40 น.