NL Services

โครงการเสริมทักษะชีวิตห่างไกลยาเสพติดและการท้องก่อนวัยอันควร PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารทั่วไป
เขียนโดย Nantacha Klangprapun   
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2017 เวลา 12:42 น.

ตามที่โรงเรียนนาจะหลวย ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลนาจะหลวย จึงได้จัดทำโครงการเสริมทักษะชีวิตห่างไกลยาเสพติดและการท้องก่อนวัยอันควรขึ้น เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากยาเสพติดและการท้องก่อนวัยอันควร รับรู้สถานการณ์ยาเสพติดในชุมชนของตนเองและสังคมภายนอก และสามารถปฏบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสม สามารถป้องกันตนเองจากยาเสพติดและการท้องก่อนวัยอันควร โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนแกนนำโรงเรียนนาจะหลวย จำนวน 300 คน ในวันเสาร์ ที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนนาจะหลวย


alt