NL Servicesพิธีเปิดศูนย์ฝึก นศท 2557

ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา2557

ร่วมแรงร่วมใจจัดสวนหย่อม

คล้ายวันสถาปนาลูกเสือ2557

พิธีปิดศูนย์ฝึกนศท.ปี2557

รับการติดตามตรวจสอบโรงเรียนในฝัน 2557

อบรมคลังทฤษฏีกิจกรรมมอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2560 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารวิชาการ
เขียนโดย ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์   
วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2017 เวลา 13:16 น.

รีได้จัดกิจกรรมมอบเงินอุดหนุน ทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 160 คน ซึ่งได้รับการจัดสรรจาก สพฐ. โดยได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี


alt


alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2017 เวลา 13:16 น.