NL Services

ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 สหวิทยาเขต 9 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารทั่วไป
เขียนโดย ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์   
วันอังคารที่ 05 ธันวาคม 2017 เวลา 09:29 น.

รี ได้จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 สหวิทยาเขต 9 บุณฑริก เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ โครงการกิจกรรม การดำเนินงาน ของสหวิทยาเขต 9 โดยมีการแบ่งกลุ่มตามงานเพื่อดำเนินการจัดทำโครงการ โดยการประชุมมีขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี


alt


altแก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 06 ธันวาคม 2017 เวลา 12:54 น.