NL Servicesพิธีเปิดศูนย์ฝึก นศท 2557

ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา2557

ร่วมแรงร่วมใจจัดสวนหย่อม

คล้ายวันสถาปนาลูกเสือ2557

พิธีปิดศูนย์ฝึกนศท.ปี2557

รับการติดตามตรวจสอบโรงเรียนในฝัน 2557

อบรมคลังทฤษฏีแบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษา PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารวิชาการ
เขียนโดย Somporn Thongbai   
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2017 เวลา 00:00 น.

แบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560

งานประกันคุณภาพการศึกษา

ดาวนืโหลดได้ที่นี่