NL Servicesพิธีเปิดศูนย์ฝึก นศท 2557

ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา2557

ร่วมแรงร่วมใจจัดสวนหย่อม

คล้ายวันสถาปนาลูกเสือ2557

พิธีปิดศูนย์ฝึกนศท.ปี2557

รับการติดตามตรวจสอบโรงเรียนในฝัน 2557

อบรมคลังทฤษฏีรับสมัครพยาบาล ปีการศึกษา 2561 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารวิชาการ
เขียนโดย Somporn Thongbai   
วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2017 เวลา 08:51 น.

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 (การรับตรงจากพื้นที่)

ด้วย สำนักงานสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 (2) และข้อ 13 แห่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2559 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงประกาศตามรายละเอียด ตามไฟล์แนบข้างล่าง

รายละเอียดเพิ่มเติม