NL Servicesพิธีเปิดศูนย์ฝึก นศท 2557

ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา2557

ร่วมแรงร่วมใจจัดสวนหย่อม

คล้ายวันสถาปนาลูกเสือ2557

พิธีปิดศูนย์ฝึกนศท.ปี2557

รับการติดตามตรวจสอบโรงเรียนในฝัน 2557

อบรมคลังทฤษฏีอบรม "เยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า และทรัพยากรธรรมชาติ" (ด้านพลังงาน) PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารทั่วไป
เขียนโดย Nantacha Klangprapun   
วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2017 เวลา 10:24 น.

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดกิจกรรม "เยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า และทรัพยากรธรรมชาติ" (ด้านพลังงาน) ประจำปี 2561 เพื่อให้เยาวชนเข้าใจพื้นฐาน ในการใช้พลังงานได้อย่างถูกต้อง และรู้จักใช้พลังงานทดแทนด้วยตนเองได้อย่างถูกต้องต่อเนื่องและยั่งยืน ในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนาจะหลวย...

alt