NL Services

Christmas Day ปีการศึกษา 2560 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
เขียนโดย ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์   
วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2017 เวลา 15:57 น.

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รี ได้จัดกิจกรรม Christmas Day ขึ้นเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนนาจะหลวย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองนโยบายการบริหารการจัดการศึกษาด้านภาษา ซึ่งมีความสำคัญในการสื่อสาร โดยเฉพาะภาษาอังกฤษถือเปแ็นภาษาสากล และเพื่อพัฒนาส่งเสริมทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนให้นักเรียนได้รับความรู้ประสบการณ์ รวมทั้งฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นประชาคมอาเซียน


alt


alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2017 เวลา 15:57 น.