NL Services

วันครู ประจำปี 2561 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารทั่วไป
เขียนโดย ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์   
วันพุธที่ 17 มกราคม 2018 เวลา 17:08 น.

ด้วยสหวิทยาเขต 9 บุญฑริก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต29 ได้จัดงานวันครู ประจำปี 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนนาจะหลวย ในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วม 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนบุญฑริกวิทยาคาร โรงเรียนนาจะหลวย โรงเรียนดงสว่างวิทยา โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา และโรงเรียนอ่างศิลา ร่วมงานวันครู

alt


alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 17 มกราคม 2018 เวลา 17:09 น.