NL Services

ประชาสัมพันธ์การปฐมนิเทศ PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารทั่วไป
เขียนโดย ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์   
วันอังคารที่ 01 พฤษภาคม 2018 เวลา 10:54 น.

เนื่องด้วยโรงเรียนนาจะหลวยจะจัดปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.1และม.4 ขึ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นั้น ขอประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนสถานที่ จากหอประชุมโรงเรียนนาจะหลวย เป็นวัดภูพะลานแก้ว เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป โดยให้นักเรียนได้เตรียมสิ่งของเพื่อนำเข้าค่ายดังต่อไปนี้

1. ชุดขาวปฏิบัติธรรม 2 ชุด (อย่างน้อย 1 ชุด)

2. เต็นท์นอน (จำเป็นมาก)

3. จาน ถ้วย ช้อน สำหรับรับประทานอาหาร แก้วน้ำพลาสติก (ต้องนำมา)

4. ยาทากันยุง

5. ของใช้ส่วนตัว (สบูา ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ขันน้ำ เป็นต้น)

6. ยารักษาโรคประจำตัว

7. ไฟฉายหรือไฟส่องสว่าง

ให้นักเรียนแต่งกายชุดขาวปฏิบัติธรรมไปวัดภูพะลานแก้ว (ไม่ต้องสวมชุดนักเรียน)