NL Servicesพิธีเปิดศูนย์ฝึก นศท 2557

ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา2557

ร่วมแรงร่วมใจจัดสวนหย่อม

คล้ายวันสถาปนาลูกเสือ2557

พิธีปิดศูนย์ฝึกนศท.ปี2557

รับการติดตามตรวจสอบโรงเรียนในฝัน 2557

อบรมคลังทฤษฏีสรุปผลการประเมินภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4 มาตรฐาน PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารวิชาการ
เขียนโดย ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์   
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2018 เวลา 09:38 น.

สรุปผลการประเมินภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4 มาตรฐาน
ประจำปีการศึกษา 2560 เทียบกับค่าเป้าหมายของสถานศึกษาที่กำหนดขึ้น


....ดาวน์โหลดประกาศ....