ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่องแนวปฏิบัติป้องกัน COVID-19 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารทั่วไป
เขียนโดย ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์   
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2020 เวลา 14:56 น.
ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย
เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา อันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


alt