ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันวาดภาพและตอบปัญหาทางศิลปะ PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มสาระฯศิลปะ
วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2011 เวลา 22:35 น.

               กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ขอเชิญนักเรียนทุกคนเข้าร่วมตอบปัญหาทางศิลปะ    มีรางวัลแจกมากมาย  และเชิญเข้าร่วมประกวดแข่งขันวาดภาพในหัวข้อ  "เยาวชนไทย  ใส่ใจรักการอ่าน" เนื่องในวันสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียนนาจะหลวย  ระหว่างวันที่  5-9  กันยายน 2554  นี้  โดยมีกติกา  ดังนี้

1.  การแข่งขันแบ่งเป็น  6  ระดับ  คือ ระดับชั้น  ม. 1, 2, ,3, ,4, 5, 6  (ในแต่ละระดับแข่งขันกันเอง)

2. ในแต่ละระดับมีรางวัล  ดังนี้  

         2.1  รางวัลชนะเลิศ                                 1  รางวัล

         2.2  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1             2   รางวัล

         2.3  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2             3  รางวัล

         2.4  รางวัลชมเชย                                   5  รางวัล

3.  ใช้กระดาษ  ขนาด  15"  x  22"  นี้ว  หรือ  ครึ่งหนึ่งของกระดาษ  100  ปอนด์

4.  ใช้สีอะไรก็ได้ตามใจชอบ  และไม่จำกัดเทคนิค  วิธีการ

5.  ส่งผลงานได้  ตั้งแต่วันนี้  ถึง  7  กันยายน  2554  ที่ห้องศิลปะ  (ห้องแกลเลอรี่)

6.  นักเรียนที่ส่งผลงานเข้าร่วมทุกคนจะมีคะแนนพิเศษเพิ่มให้ในรายวิชาศิลปะ

7.  เกณฑ์การตัดสิน  มีดังนี้  

        1.  เนื้อหาตรงกับหัวข้อที่กำหนด                         20  คะแนน

        2.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์                                  20  คะแนน

        3.  การใช้สี  สวยงาม  ประณีต                              20  คะแนน

        4.  ความสมบูรณ์  เรียบร้อย                                 20  คะแนน

        5.  เทคนิค  วิธีการ                                                 20  คะแนน

                                                                      รวม         100  คะแนน

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2011 เวลา 19:55 น.