ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

การอบรม การผลิตสื่อมัลติมีเดียสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
เขียนโดย Somporn Thongbai   
วันพฤหัสบดีที่ 01 กันยายน 2011 เวลา 09:33 น.

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  จัดทำโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้นั้น  วันที่ 29-30 สิงหาคม 2554  สหวิทยาเขต 6  ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการผลิตสื่อมัลติมีเดียสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา” ในสังกัดสหวิทยาเขต 6 โรงเรียนนาจะหลวยได้มอบหมายให้คุณครูชัยรัตน์  จบศรี  คุณครูศรชัย  สุโพธิ์  เข้าอบรมฯ  และคุณครูสมพร  ทองใบ  เป็นวิทยากรร่วมกับคณะวิทยากรแกนนำระดับสหวิทยาเขต 6  ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  อาคาร 1 โรงเรียนเดชอุดม  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  และในวันที่ 31 สิงหาคม 2554  ทางคณะกรรมการประเมินผลได้ประกาศผลงานของคุณครูที่ผ่านการคัดเลือกระดับสหวิทยาเขต 6  เพื่อส่งเข้าประกวดในระดับ  สพม. 29  ตามรายชื่อด้านล่าง(คัดเลือกตัวแทนละ 1 คนของแต่ละกลุ่มสาระ)

นางสาวพูนศรี  อุส่าห์ดี                     กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์             โรงเรียนทุ่งศรีอุดม
นางสาวณัฐวดี  เยี่ยอ้น                     กลุ่มสาระภาษาไทย               โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา
นายพันธ์  ช่วยบุญญะ                      กลุ่มสาระสังคมฯ                    โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา
นางณัฏฐ์วารี  แสนทวีสุข                  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ       โรงเรียนดงสว่างวิทยา
นายรังสรรค์  เวชพันธ์                      กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ           โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา
นายชัยรัตน์  จบศรี                         กลุ่มสาระศิลปะ                      โรงเรียนนาจะหลวย
นายปิยวัฒน์  พันธะมาเปรมสิริ            กลุ่มสาระคณิตศาสตร์               โรงเรียนน้ำยืนวิทยา

หมายเหตุ  กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  ไม่มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 01 กันยายน 2011 เวลา 09:34 น.