NL Services

ขอแสดงความยินดี PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2011 เวลา 20:12 น.

ผลการเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการภาษาญี่ปุ่น
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นวิจิตราพิทยา
วันที่ 10 กันยายน 2554
ณ ห้องประชุมวิจิตราพิทยา  โรงเรียนวิจิตราพิทยา  อ. วารินชำราบ
โรงเรียนนาจะหลวย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 29
อำเภอ นาจะหลวย  จังหวัด อุบลราชธานี   รหัสไปรษณีย์ 34280
ครูผู้ควบคุม  นางสาววิริยะดา  โพธิ์ดอก ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนนาจะหลวย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 29
อำเภอ นาจะหลวย  จังหวัด อุบลราชธานี   รหัสไปรษณีย์ 34280 เบอร์โทรศัพท์ 085- 0239657

 

รายชื่อนักเรียนตามกิจกรรมต่าง ๆ 17 คน ตามกิจกรรมดังนี้ 

1.  กิจกรรมประกวดร้องเพลง จำนวน 1 คน

          ชื่อ นางสาวอารียา                  พวงษ์             นักเรียนชั้น ม. 4/1
รางวัลที่ได้รับ รองชนะเลิศ อันดับสอง

2.  กิจกรรมการแต่งกาย cosplay จำนวน 1 คน

         

ชื่อ  นายสิวกรณ์                    ก้อนทอง          นักเรียนชั้น ม. 5/1
รางวัลที่ได้รับ รองชนะเลิศ อันดับสาม

3.  กิจกรรมประกวดบอร์ดภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น จำนวน 15 คน 

        

 
       รางวัลที่ได้รับ ชนะเลิศ 
          3.1 ชื่อเด็กหญิงจันทิมา             มะศรีหา          นักเรียนชั้น ม. 3/5

          3.2 ชื่อเด็กหญิงเพ็ญวดี             ไชยคำ            นักเรียนชั้น ม. 3/5

          3.3 ชื่อเด็กหญิงอัญมณี              พรมเย็น          นักเรียนชั้น ม. 3/5

          3.4 ชื่อเด็กหญิงสุภิตา               จินามณีย์         นักเรียนชั้น ม. 3/5

          3.5 ชื่อเด็กหญิงนุสรา               วงมาเกษ         นักเรียนชั้น ม. 3/5

          3.6 ชื่อเด็กหญิงทัศนีย์              พละศักดิ์         นักเรียนชั้น ม. 3/5

          3.7 ชื่อเด็กหญิงกัลยาณี             โสภาเพชร        นักเรียนชั้น ม. 3/5

          3.8 ชื่อนายอานนท์                 กุญบุญญา        นักเรียนชั้น ม. 4/3

          3.9 ชื่อนางสาวสุภาภรณ์           เนื้องาม           นักเรียนชั้น ม. 4/3

          3.10 ชื่อนางสาวศิริลักษณ์          ยั่งยืน             นักเรียนชั้น ม. 5/1

          3.11 ชื่อนางสาวธิดารัตน์           สายสมุทร        นักเรียนชั้น ม. 5/1

          3.12 ชื่อนางสาวขวัญอุบล          ภูนาโคก          นักเรียนชั้น ม. 5/1

          3.13 ชื่อนางสาวสุธาสินี            แรกเรียง          นักเรียนชั้น ม. 5/1

          3.14 ชื่อนายธีรวัฒน์                บุ้งทอง            นักเรียนชั้น ม. 5/1

          3.15 ชื่อนางสาวจุฑามาศ          พรหมกสิกร      นักเรียนชั้น ม. 6/5

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2011 เวลา 20:40 น.