E-office Login


พิธีถวายสัตยาธิษฐานต่อต้านยาเสพติด/ไหว้ครู/เปิดการฝึกร.ด. 2557

ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา2557

 

สร้างเล้าไก่/ปรับพื้นที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คล้ายวันสถาปนาลูกเสือ2557

กิจกรรมวันสุนทรภู่ / ต่อต้านยาเสพติด2557

 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารวิชาการ
เขียนโดย ศรชัย สุโพธิ์   
วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2011 เวลา 14:15 น.

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน

แนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

DOWNLOAD HERE