มอบเงิน/ClassroomMeeting

img_0195
Image Detail

ปลูกป่า 999 ตัน

img_0017
Image Detail

อบรม Osop / Moodle

img_0217
Image Detail

ฟุตซอลสหวิทยาเขต6 (สพม.29)

img_0004
Image Detail

พิธีเปิดศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 2555

img_0066
Image Detail

E-office Login
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารวิชาการ
เขียนโดย ศรชัย สุโพธิ์   
วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2011 เวลา 14:15 น.

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน

แนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

DOWNLOAD HERE