ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

ผลการประกวดวาดภาพสดศิลปกรรม ปตท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มสาระฯศิลปะ
วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2011 เวลา 06:59 น.

 ด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด  ได้จัดการแข่งขันวาดภาพสดศิลปกรรม ปตท. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในวันที่ 5  สิงหาคม  2554  ณ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และนำผลงานที่ได้รับรางวัลจัดแสดงนิทรรศการร่วมกับศิลปกรรม  ปตท. ระดับประเทศ  ณ  หอศิลป์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ระหว่างวันที่  29  กันยายน  2554  -  29  ตุลาคม  2554  นั้น ในการนี้  ครูนัทต์ธิพัฒน์  ภารสมบูรณ์ ได้ฝึกสอนและนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวาดภาพสดในวันดังกล่าว  จำนวน  4  ทีมๆละ 2 คน แบ่งเป็น  ม. ต้น  2  ทีม  และม. ปลาย  2  ทีม  บัดนี้  การแข่งขันได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วข้าพเจ้าขอรายงานผลการแข่งขัน โรงเรียนนาจะหลวย  ดังต่อไปนี้ 

  1. ระดับ  ม.ต้น  รางวัลชมเชย  1  ทีมคือ  เด็กชายสิทธินนท์  พรมเกษ  ม.3/3 และ

เด็กชายฐิติพงษ์  เลิศขามป้อม  ม. 1/ 3  ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล  จำนวน  4,000.-  บาท                

      2. ระดับ  ม. ปลาย  ได้ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการ  ทั้ง  2  ทีม  คือ  ทีมที่ 1  ได้แก่             

นายวีระยุทธ  สืบบุญ   และนายกฤติพงศ์  ฟองน้ำ  ระดับชั้น  ม.  4  ทีมที่ 2 ได้แก่นายธีระพล  รินทร และนายปฐมพงศ์  บุญยงค์    ระดับชั้น  ม.  5  ดังภาพประกอบและสูจิบัตรที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศผลการประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที6
เขียนโดย Administrator   
Tuesday, 09 August 2011

   โรงเรียนหรือผู้ที่มีรายชื่อในผลการประกวดศิลปกรรมปตท. เยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 6 โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุล ที่ถูกต้อง หากมีข้อมูลที่ผิดพลาดกรุณาแจ้งมาที่คุณสุภาวดี ชาบัว (043-202396) ในวันและเวลาราชการหรือส่งข้อมูลที่ต้องการแก้ไขที่ E-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้  เพื่อที่จะนำข้อมูลที่ถูกต้องไปจัดพิมพ์สูจิบัตร 

ขอเปลี่ยนแปลงวันมอบรางวัล( พิธีมอบรางวัล วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2554 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  )

ระดับอนุบาล 

 รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชฏัชเลย

1. เด็กชาย ธีร์ พิทักษ์ศฤงคาร

2. เด็กหญิงปรียาภาสุ์ สารทัศนานันท์  

 

 รางวัลดีเด่น 2 รางวัล

 

โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์

1.เด็กหญิงรมิตา เสริมดำรงศักดิ์

2. เด็กชายศุภรัตน์ แสงดี

3. เด็กหญิงปิ่ณนภัทร พาณิชย์ศิริ

4. เด็กชายนราวิชญ์ ชนะเทพ

 

 โรงเรียนอนุบาลกิตติยา

1. เด็กหญิงกัญกร ปัทมเจริญ

2. เด็กหญิงธิดารัตน์ แพ่งสองคอน

3. เด็กหญิงนวิยา คำวิแสง

4. เด็กชายภาคิน เหลี่ยมไธสง

 

 รางวัลชมเชย 3 รางวัล

 

โรงเรียนพัฒนาเด็กประชาสโมสร

1. เด็กชายวรเมธ ประจันนวล

2. เด็กหญิงจิดาภา สุวภาพ

3.เด็กหญิงดวงฤทัย สัตยมุข

 

 โรงเรียนอนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น

1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ คูณชัยภูมิ

2. เด็กหญิงรวิพร ศรีจันทร์

3. เด็กชายธนาธิป จันทร์สีดา

 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับอนุบาล

1. เด็กหญิงชญาดา จันทะสีลา

2. เด็กหญิงมนต์วพัทธ์ นวลจันทร์

3. เด็กหญิงสาริชฌิตา ปทุมนากุล

4. เด็กหญิงศรัยฉัตร เชิดเพชรรัตน์

 

 รางวัลเกียรติบัตร 4 รางวัล

ด 

โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา

1.เด็กหญิงเอลีน่า เจนวิกัย ลิปส์คอมบ์

2.เด็กหญิงมารีน่า มาตินเสน

3.เด็กชาย ธนสุนทร ชีวาเกียรติยิ่งยง

 

 

 โรงเรียนอนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น

1. เด็กหญิงวิมลา วุฒิเชาว์

2. เด็กชายจักริน อินทรินทร์

3. เด็กหญิงธัญชนก สีดำ

4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก วรราช

 

 โรงเรียนพัฒนาเด็ก ประชาสโมสร

1.เด็กหญิงณัฐนรี นาคฤทธิ์

2.เด็กชายสรวิชญ์ ชะลอธรรมนิตย์

3. เด็กชายธนวรรธน์ คฑาเหม

 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับอนุบาล

1.เด็กหญิงณิชชา คำแก่นคูณ

2.เด็กชายวรชิต เดชานุเบกษา

 ร่วมแสดงผลงาน

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับอนุบาล 

    1. ด.ช.กฤตภาส หินเธาว์ 2. ด.ช.ทศพร ตั้งกุลบริบูรณ์

 โรงเรียนบ้านหลุบเลา

     1. ด.ญ.วรจิต เลานวดวัน 2. ด.ญ.ตวงทอง อ่วมมณี 3. ด.ญ.วิสสุตา วรสาร

โรงเรียนพัฒนาเด็ก ประชาสโมสร

     1. ด.ญ.ปาณิสสรา ศิลาพรประเสริฐ์ 2. ด.ญ.ศรีธีรายาญ์ ภันตวธีระณีต 3. ด.ญ.ติณณาฎ์ ตรงศิริ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับอนุบาล 

     1. ด.ญ.เบญจมาพร กิตติลาภ 2. ด.ช.ภูมิรัฐ สุขเอนกนันท์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับอนุบาล 

     1. ด.ญ.ชุติกาญจน์ พรมตู้ 2. ด.ญ.บุญยานุช บุญประคม

โรงเรียนพัฒนาเด็ก ประชาสโมสร

     1. ด.ญ.ณิชาณ์นนณ์ วุตติวิโรจน์ 2. ด.ญ.ภูมิกมล โชคภูเขียว 3. ด.ญ.สวิชญา ปิติณสุนา 4. ด.ช.พงศธร จรรยาวิทย์

โรงเรียนอนุบาลพรทิพย์

     1. ด.ช.จีรวัฒน์ กตะศิลา 2. ด.ญ.กชกร เกิดขวัญ

โรงเรียนอนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น

     1. ด.ญ.อนุสรา คำชา 2. ด.ญ.ภัทรธิดา พุทธศรี 3. ด.ญ.นริสรา ลาสุนนท์

โรงเรียนพัฒนาเด็ก-ศรีจันทร์

     1. ด.ญ.ญาณภัทร บุญมาก 2. ด.ช.ธีรภัทร ตรงเมธีรัตน์ 3. ด.ญ.รัญชิต จันทร์พวง

 

ระดับประถมศึกษาปีที่1 - 3

 รางวัลยอดเยี่ยม 1รางวัล

 

 โรงเรียนอนุบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. ด.ญ.ปณิธาน คำภูธร

2. ด.ช.ปฏิภาณ คำภูธร

 รางวัลดีเด่น 2 รางวัล

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1. ด.ช.กฤตยชญ์ ไม้หลากสี

2. ด.ช.ปกรณ์ ทุมมา

3. ด.ช.ธรรณธรณ์ ทุมมานอก

 

 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา

1.เด็กหญิงEmma White 

2.เด็กหญิงJocelyne Grace Heyman

3.เด็กหญิง Courtney Jane Bell

4. เด็กหญิง Sydney Jayne Nesbitt

 รางวัลชมเชย 3 รางวัล

 

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

1. ด.ญ.ลัคนา ทับวิเศษ

2. ด.ญ.ฉัตรแก้ว แพทย์จัสตุรัส

3. ด.ช.พงศธร สุขชื่นฤดี

 

โรงเรียนอนุบาลกิติยา

1. ด.ญ.ธมลวรรณ คำชาย

2. ด.ญ.ปณิธ์วดี แก้วจันทรา

3. ด.ญ.หยดเทียน แทบออมทอง

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

1. ด.ญ.เมืองไทย พิทักษ์ศฤงคาร

2. ด.ช.ทักษ์ดนัย ราชวงศ์

 ร่วมแสดงผลงาน

โรงเรียนอนุบาลลดาวัลย์

1.เด็กหญิงสิธินยา เอกบัว 2.เด็กหญิงณัฎฐณิชา พิมพ์ดีด

โรงเรียนอนุบาลลดาวัลย์

1.เด็กชายกิตติศักดิ์ เจริญอินทร์ 2.เด็กหญิงรุจิระดา มาพระยืน

โรงเรียนบ้านหลุบเลา

1.เด็กชายธนาธิป ภูแพง 2.เด็กหญิงรุจิรา คุณปัญญา 3.เด็กหญิงน้ำฝน ราชไมตรี

โรงเรียนสนามบิน

1.เด็กหญิงอนันตญา ชมภูเขียว 2.เด็กหญิงสกุลกาญจน์ ชมภูเขียว

โรงเรียนพัฒนาเด็ก ประชาสโมสร

1.เด็กหญิงพัทธ์ธีภ ศิริรักษ์ 2.เด็กหญิง อนัสนันท์ จันทะบุรี 3.เด็กหญิงธนภรณ์ แทน...

โรงเรียนเมทินีดล

1.เด็กหญิง วทันยา อภิภัทรกุล 2.เด็กหญิงนิชา รินดา ก๊อดเดน 3.เด็กหญิงวรรณวนิช ตรีศุภกานต์ 4.เด็กชายนาราธิปประพันธ์ ดิรกวัลย์

โรงเรียนท่าสีดาวิทยา

1.เด็กหญิงดรุณี สังฆมะณี 2.เด็กหญิงสิภาพร พิมพ์ศักดิ์ 3.เด็กหญิงสิรารมย์ คำจริง

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย

1.เด็กชายอนุรักษ์ อุปัชณาย์ 2.เด็กชายณัฐพงศ์ เคณาอุประ 3.เด็กชายศิวกร ศรีเพชร 4.เด็กชายปฎิภาณ ตราชู

โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง

1.เด็กหญิงอภิญญา โสพุ้ย 2.เด็กชายวรฤทธิ์ คำโยค 3.เด็กชายวุฒิชัย คำโยค

 

 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 -6 

 รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล

 

 โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดขอนแก่น

1.เด็กหญิงชลธิชา เกตุโท

2.เด็กชายจิรพัส ปวรางกูร

3.เด็กหญิงธิดารัตน์ คำสำโรง

 รางวัลดีเด่น 3 รางวัล

 

 โรงเรียนอนุบาลหนองควาย

เด็กหญิงเจนจิรา ฐานสีมี

เด็กหญิงณัฐวดี สุปัญญา

เด็กหญิงจันทร์แจ่ม สุวรรณเพ็ง

 

โรงเรียนโสตศึกษาขอนแก่น

1.เด็กชายนฤเบศร์ ปางลิลาศ

2.เด็กชายปรีชา สุดชาดี

3.เด็กชายนเรนทร น้อยพร

 

 

 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ

1.อาทิตยา พรหมอารักษ์

2.วิลาวัณย์ เพียวิเศษ

3.เจษฎากร เกษมสำราญ

 รางวัลชมเชย 3 รางวัล

 

 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง

1.เด็กชายสุทธิพงษ์ สัตยากุมภ์

2.เด็กชายศิวพงษ์ ศรีเสาวงศ์

3.เด็กหญิงสุนันธิญา ปุณณโกวิท

4.เด็กชายเทวินทร์ จำปา

 

 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

1.เด็กชายธนัทร ดวงสุฤทธิ์

2.เด็กชายภูมิ จิตอารีย์

3.เด็กชายจักพันธ์ นาคทน

 

 โรงเรียนอนุบาลกิตติยา

1.เด็กชายฐากูร บัวทอง

2.เด็กชายปุณยกิจ น้อยนนท์

3.เด็กหญิงกวิตา ศุภตรัยวรพงศ์

 รางวัลเกียรติบัตร 5 รางวัล

 

 โรงเรียนมาลีอุปถัมภ์ชัยภูมิ

1.เด็กหญิงเรืองละออง ภิรมย์กิจ

2.เด็กหญิงชฎมาศ ตรีเนตรไพบูลย์

3.เด็กหญิงชุติมา นาคนามอรุณ

 

 โรงเรียนอนุบาลกิตติยา

1.เด็กชายจิรวัฒน์ด แพ่งสองคอน

2.เด็กหญิงพรพรหม พรมบ้านสังข์

3.เด็กหญิงชนิสรา ศรีหารัตน์

 

 โรงเรียนพัฒนาเด็กประชาสโมสร

1.เด็กหญิงพฤกษา มุกนำพร

2.เด็กหญิงทิพรัตน์ ศิริรักษ์

3.เด็กชายภาณุพงศ์ อนุตรอังกูร

 

 โรงเรียนท่าสีดาดวิทยา

1.เด็กหญิงสุปรียา ศรีเงินดี

2.เด็กหญิงชลิดา พิมพ์ศักดิ์

3.เด็กหญิงหนึ่งฤทัย ไกยเดช

 

 โรงเรียนบ้านหลุบเลา

1.เด็กชายกิตติพงษ์ จันทร์ทอง

2.เด็กหญิงอาภาศรี แพงดี

3.เด็กหญิงอภิสรา เห็นหลอด

 ร่วมแสดงผลงาน

 โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.เด็กหญิงวนัสนันท์ อรัญนารถ  2.เด็กหญิงวราคณา เคหาไสย  3.เด็กหญิงภัทรานิชฐ์ จัดสนาม

โรงเรียนบ้านหลุบเลา

1.เด็กชายรัฐกฤษ ชีมุล  2.เด็กชายวิศรุต ดาบพลหาร  3.เด็กชายนิรวิชญ์ แสงสิทธิ์

โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา

1.เด็กหญิงฑิตญาธร อุเทนพัฒนันท์ 2.เด็กหญิงอลิสรา คาสซิลส์ 3.เด็กหญิงฌาสุมินทร์ ระวงษา 4.เด็กหญิงฮานนาธ เมย์ แมทธิวส์

โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา

1.เด็กหญิงkarin Yamada 2.เด็กหญิงภัคจิรา อารีย์สมบูรณ์ 3.เด็กหญิงSophia Cianne Maranan  4.เด็กหญิงวาเนสซ่า อลิสเบธ ทอมส์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)

1.เด็กชายจตุพร พื้นชมภู  2.เด็กหญิงชุติกาญจน์ วรรธนสมบัติ  3.เด็กหญิงณชาภา ศรีกสิกรณ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)

1.เด็กหญิงรุจินันท์ อึ้งอารุณยะวี 2.ศลิษา กิจเจริญ  3.วิมลสิริ รัญถาวร

โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา

1.เด็กชายก้องภพ มิ่งขวัญ  2.เด็กชายวริทธิ์ ตังสกุล 3.เด็กชายบุรี ศรีตระกูล 4.ดนุรุจน์ อินสอน

โรงเรียนพัฒนาเด็กประชาสโมสร

1.เด็กหญิงเรณุณัญช์ นันทพฤกษา 2.เด็กหญิงมนัสพร นิทรัพย์ 3.เด็กหญิงชยานิจ พินิจศักดิ์

โรงเรียนอนุบาลลดาวัลย์

1.เด็กชายพีระพล กรมน้อย 2.เด็กหญิงธัญลักษณ์ ไทยทองหลาง

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.เด็กชายเปรมชนัน ยารังสี 2.เด็กชายระพีพัฒน์ ไมตรีแพน 3.เด็กชายจิรภาส ใจดี 4.เด็กชายธนพัฒน์ บุญศรี

โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา

1.เด็กชายคณิศร ศิริเต็มกุล 2.เด็กชายธรณ์เทพ รื่นรมย์สิริ 3.เด็กชายปฎิธาน ประสงค์ศิลป์ 4.เด็กชายภวัต สุคนธมาน

 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล

 

 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา

1.เด็กชายสิทธิพล กลับกลาง

2.เด็กชายบัณฑิต ออกมา

3.เด็กชายธนพนธ์ ประภารัตน์

 รางวัลดีเด่น 2 รางวัล

 

 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา

1.เด็กชายธวัชชัย โตโคกสูง

2.เด็กชายอาระโน กรใหม่

3.เด็กชายปราโมทย์ ขวัญกลาง

 

 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง

1.เด็กชายชัยมงคล แสนเมือง

2.เด็กชายอนาวิล กิ่งมิ่งแฮ

 รางวัลชมเชย 3 รางวัล

 

 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา

1.เด็กหญิงดารุณี สุดสมัย

2.เด็กหญิงดอกเหมย สุดงาม

 

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา

1.เด็กชายขวัญชัย ผิวทอง

2.เด็กชายเชี่ยวชาญ การิน

3.เด็กชายพงศธร ด้วยสาร

 

 โรงเรียนนาจะหลวย

1.นายสิทธินนท์ พรมเกษ

2.เด็กชายฐิติพงษ์ เลิศขามป้อม

 รางวัลเกียรติบัตร 2 รางวัล

 

 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

1.เด็กหญิงจุฑาภรณ์ มีโนนทอง

2.เด็กหญิงพรปวีณ์ เพชรสีเขียว

3.เด็กชายรักษ์ศักดิ์ พิลึก

 

 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)

1.เด็กชายจุลรัช อิ้งจะนิล

2.เด็กชายธิติวุฒิ มโนคุ้น

3.เด็กชายภานุพงศ์ นารคร

 ร่วมแสดงผลงาน

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)

1.เด็กหญิงศศิธร สูงนารถ 2.เด็กหญิงสุกัญญา ศรีนะ 3.เด็กหญิงสุภาระดา ไชยสิน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)

1.เด็กหญิงกมลวรรณ หมู่บ้านมอง 2.เด็กหญิงรวิสรา เพ็งเหล็ง

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.เด็กชายณัฐพงศ์ สงเวียง 2.เด็กชายศตวรรษ ศรีชัยโย

โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา

1.เด็กหญิงเอมิตา เจนวิกัย ลิปส์คอมบ์  2.เด็กหญิงนวรัตน์ นงนุช

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง

1.นางสาวกฤษณา กองเกิด 2.นางสาวสายธาร สิมศิริวัฒน์

โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา

1.เด็กหญิงชลิตา ตุ้มเมืองโดน 2.เด็กหญิงอนัญลักษณ์ พลสำโรง

โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา

1.เด็กหญิงมานิตา ศรีประเสริฐ 2.เด็กหญิงชมพูนิกข์ เหลืองอังกูร

โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา

1.นางสาวมัทนา หล้าหา 2.นางสาวมณฑกาญจน์ สมคะเนย์

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา

 รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล

 

 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ

1.นายอนุสรณ์ บุญวิไล

2.นายอภิรักษ์ พันธ์ชัย

 รางวัลดีเด่น 2 รางวัล

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

1.นายวิวัฒน์ชัย ศิริ

2.นายกชามาศ พรหมพิทักษ์

 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

นายนภพล แพงคำแหง

นายธนวัฒน์ วรรณสุกศิริ

 รางวัลชมเชย 3 รางวัล

 

 โรงเรียนบ้านไผ่

1.นายเกียรติศักดิ์ แพทสูงเนิน

2.นางสาวสุวนันท์ ชาญประไพร

 

 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

1.นางสาวเกศริน อินวันนา

2.นางสาวสิรภัทร เสน่หา

 

 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา

 1.นายพรพิรุณ สารีแก้ว

2.นายวัชระชัย แก้วศิริ

 รางวัลเกียรติบัตร 3 รางวัล  

 

โรงเรียนเทพศิรินทร์

1.นายเรวุฒิ โอชารส

2.นางสาวอภิญญา ขามธาตุ

 

 โรงเรียนเลยพิทยาคม

1.นายณัฐดนัย จันทาคำ

2.นายวีระพงษ์ ศักดาพิทักษ์

 

 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม

1.นายยุทธพิชัย พิมทุมมา

2.นางสาวสุนิสา เขียวอ่อน

 ร่วมแสดงผลงาน

 โรงเรียนมหาไถ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.นายวัชริศ พลสอน 2.นายวิรัญยุทธ ฤทธิณรงค์

โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา

1.นางสาวพิมพ์วรา รัตนมาศทิพย์ 2.นางสาวกริษฐา หล่ำ

โรงเรียนบ้านไผ่

1.นางสาวรุ่งลาวัลย์ หาทำ  2.อานนท์ พานาง

โรงเรียนนาจะหลวย

1.นายวีระยุทธ สืบบุญ 2.นายกฤติพงศ์ ฟองน้ำ

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม

1.นายขจรเกียรติ จันทร์ปุย 2.นายธีรภัทร อ่อนพุทธา

โรงเรียนนาจะหลวย

1.นายปฐมพงษ์ บุญยงค์ 2.นายธีรพล รินทร

 

   โรงเรียนหรือผู้ที่มีรายชื่อในผลการประกวดศิลปกรรมปตท. เยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 6 โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุล ที่ถูกต้อง หากมีข้อมูลที่ผิดพลาดกรุณาแจ้งมาที่คุณสุภาวดี ชาบัว (043-202396) ในวันและเวลาราชการหรือส่งข้อมูลที่ต้องการแก้ไขที่ E-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ เพื่อที่จะนำข้อมูลที่ถูกต้องไปจัดพิมพ์สูจิบัตร ( พิธีมอบรางวัล วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2554 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2011 เวลา 07:13 น.