มอบเงิน/ClassroomMeeting

img_0077
Image Detail

ปลูกป่า 999 ตัน

img_0029
Image Detail

อบรม Osop / Moodle

img_0215
Image Detail

ฟุตซอลสหวิทยาเขต6 (สพม.29)

img_0158
Image Detail

พิธีเปิดศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 2555

img_0049
Image Detail

E-office Login
เกณฑ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารวิชาการ
เขียนโดย เด่นชัย ไวยวรรณ์   
วันพุธที่ 25 กรกฏาคม 2012 เวลา 06:22 น.

 


เกณฑ์งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555

ครบรอบ 100 ปี (เริ่มครั้งแรก 2455)


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อนุมัติในหลักการให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นประจำทุกปี  เพื่อให้ครูนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ  ดนตรีนาฏศิลป์ ศิลปะ เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของไทย  และเป็นการเปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด  ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2555  นับเป็นครั้งที่ 62 และครบรอบ 100 ปี (นับตั้งแต่เริ่มครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2455)
คลิกเพื่อเปิดอ่าน

1. เรื่อง   การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2554

2. เรื่อง  กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวด แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555

ดาวน์โหลดเกณฑ์การแข่งขัน

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 25 กรกฏาคม 2012 เวลา 07:03 น.