ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

อบรมฯOsop Lab school และการจัดการเรียนการสอนด้วยMoodle PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
เขียนโดย เด่นชัย ไวยวรรณ์   
วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2012 เวลา 20:42 น.

 

โรงเรียนนาจะหลวยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  29  จัดอบรมบุคคลากรในโรงเรียนพัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่ ครู บุคลากร โรงเรียนในฝัน ให้มีความรู้มีทักษะการใช้ ICT  ด้านการสร้างร้านค้าออนไลน์  e-commerce  และการจัดการเรียนการสอน ด้วย Moodle วัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เรียนสามารถผลิตสินค้าและจำหน่ายสินค้าผ่านทางระบบ  e-commerce  ได้  เพื่อให้ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพสามารถนำหลักสูตร  e-commerce  ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้ เพื่อสร้างรายได้ให้กับนักเรียน  ในการนำสินค้าที่ตนเองสามารถสร้างและผลิตไปสู่ตลาดสากล ระหว่างวันที่ 10 - 15 กันยายน 2555 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนาจะหลวย โดยมี นายสุรชัย พันโสรี เป็นประธานในพิธี

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2012 เวลา 21:59 น.