ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

กิจกรรมปลูกสำปะหลังพืชไร่ในชุมชน PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
เขียนโดย เด่นชัย ไวยวรรณ์   
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2013 เวลา 00:00 น.

กิจกรรมปลูกมันสำปะหลังพืชไร่ในชุมชน

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง

โรงเรียนนาจะหลวยโดยกลุ่มสาระการเรียรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.30 - 15.00 น. คุณครูอนุวัฒน์  สุรวิทย์ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 4/8 6/5 พร้อมด้วย ครูสุนทร  ประธาน  ครูบุญเสริม  เสาว์ปา(พี่ป๋อ) ปลูกมันสำปะหลัง พื้นที่ 5 ไร เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้การปลูกพืชไร่ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักในชุมชนอำิเภอนาจะหลวย ขอขอบใจนักเรียนที่ร่วมแรงร่วมใจในการปลูกมันสำปะหลัีงในครั้ง ขอบพระคุณนายสุรชัย  พันโสรี ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนนาจะหลวย และนายวินิจ  บุญลือ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนนาจะหลว ยที่เป็นที่ปรึกษาในกิจกรรมในครั้งนี้

 


แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2013 เวลา 21:52 น.