NL Services

จัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
เขียนโดย เด่นชัย ไวยวรรณ์   
วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2013 เวลา 13:42 น.

จัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้ผ่านการอบรม จัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นภาษาหลักของประชาคมอาเซียนและภาษาอังกฤษในชั้นเรียนสำหรับครูและนักเรียน จึงขอความร่วมมือคุณครูทุกท่่าน โหลดเอกสาร จัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
คลิกด้าานล่าง

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2013 เวลา 14:04 น.