ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

อบรมการใช้ Aculearn Tablet &Smart Phome PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
เขียนโดย เด่นชัย ไวยวรรณ์   
วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2013 เวลา 17:45 น.

การอบรมเชิงปฏิบัีติการ การใช้โปรแกรม AcuLearn

และการประยุกต์ใช้ Tablet & Smart Phorne เพื่อการจัดการเรียนรู้


โรงเรียนนาจะหลวยโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การอาชีพและเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัีติการ การใช้โปรแกรม AcuLearnและการประยุกต์ใช้ Tablet & Smart Phorne เพื่อการจัดการเรียนรู้ ในวันที่ 23 ตุลาคม 2556 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนาจะหลวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดย นายสุรชัย พันโสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวยเป็นประธานเปิดงานดังกล่าว ผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้บุคลากรโรงเรียนนาจะหลวย จำนวน 65 คน  ได้รับทั้งความรู้ ทั้งความสนุกสนานครับโปรแกรมนี้ ชมภาพบรรยากาศครับ


 

สุรัตน์ เย็นเสมอ : ถ่ายภาพ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2013 เวลา 18:05 น.