NL Services

อบรมEIS 25-27 ตุลาคม 2556 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
เขียนโดย เด่นชัย ไวยวรรณ์   
วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2013 เวลา 10:26 น.

 

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน

ด้วยภาษาอังกฤษ

English for integrated Studies (EIS)

โรงเรียนนาจะหลวยโดยกลุ่มบริหารวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศโรงเรียนนาจะหลวยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ English for integrated Studies (EIS) ระหว่างวันศุกร์ที่ 25 – 27 ตุลาคม 2556 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนาจะหลวย โดย
นายสุรชัย พันโสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวยเป็นประธานในพิธีดังกล่าว วิทยากรอบรมในครั้งนี้ได้แก่ นางสาวพเยาว์ แก้วตา โรงเรียนกันทรลักย์วิทยา สพม.28 นายพิทักษ์  พงษ์วิเศษ โรงเรียนกันทรลักย์วิทยา สพม.28 นายจิระวัฒน์  โรงเรียนกันทรลักย์วิทยา สพม.28 และนายณรงค์ฤทธิ์  วารี  โรงเรียนปลาปากวิทยา  จ.นครพนม

 

 

25 ตุลาคม >>> ปัญญา สัมพะวงศ์ : ถ่ายภาพ

 

 

Smileวัน ที่ 26 ตุลาคม 2556 ได้รับเกียรติจาก นายประวิทย์ หลักบุญ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานเปิดการอบมดังกล่าว พร้อมคณะติดตาม ได้แก่ นายวงกรณ์  บุญเต็ม รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 นายดิลกชัย  คูณชัย ศึกษา นิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 นางศิริยนต์  พิมพ์โพธิ์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 5 ชมภาพกิจกรรมครับ

 

 

26 ตุลาคม>>> Miss Suthangrath &MR.Victor  Otieno : Photographer

 

 

 

27 ตุลาคม>>> Miss Suthangrath &MR.Victor  Otieno : Photographer


แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2013 เวลา 18:18 น.