ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

บรรยายแนวทางการดำเนินงานทุน กยศ.2557 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - งานแนะแนวโรงเรียน
เขียนโดย เด่นชัย ไวยวรรณ์   
วันจันทร์ที่ 01 กันยายน 2014 เวลา 16:20 น.

บรรยายแนวทางการดำเนินงานทุน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนนาจะหลวยโดยงานแนะแนว จัดการบรรยายแนวทางการดำเนินงานทุน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2557 จำนวน 34 ทุน พร้อมลงลายมือชื่อในสัญญากู้ยืม ในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 8.30 - 12.00 น. เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับผู้กู้ยืม ผู้ค้ำประกันและสถานศึกษา โดย นายสุรชัย พันโสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวยเป็นประธานในพิธิดังกกล่าว จากนั้น นางสาวปรียาภรณ์ ผิวจัน่ทร์ บรรยายการใช้จ่ายเงินทุนและวินนัยการชำระหนี้ และทำสัญญาโดย นายนายสัมฤทธิ์  นาคำ ชมภาพครับ