NL Services

FOREIGN LANGUAGE CAMP 2014 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
เขียนโดย เด่นชัย ไวยวรรณ์   
วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2014 เวลา 16:26 น.

FOREIGN LANGUAGE CAMP 2014

โรงเรียนนาจะหลวย โดยกลุุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดเข้าค่าย FOREIGN LANGUAGE CAMP 2014 ในวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนนาจะหลวย โดยมีนายสุรชัย พันโสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย เป็นประธานในพิธีดังกล่าวฯ ผู้เข้าค่ายครั้งนี้ได้แก่นักเรียนที่เรียนแผนภาษาต่างประเทศ จำนวน 350 คน ชมภาพครับ