ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

คู่มือสำหรับประชาชน PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารทั่วไป
เขียนโดย Somporn Thongbai   
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2015 เวลา 14:41 น.

คู่มือสำหรับประชาชน  หน่วยงาน โรงเรียนนาจะหลวย

ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

คู่มือประชาชน 01 การรับนักเรียน*
คู่มือประชาชน 02 การขอย้ายเข้าเรียน*
คู่มือประชาชน 03 การขอย้ายออกนักเรียน*
คู่มือประชาชน 04 การขอลาออกของนักเรียน*
คู่มือประชาชน 05 การขอเทียบโอนผลการเรียน*
คู่มือประชาชน 06 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา*
คู่มือประชาชน 07 การขอใช้บริการสถานที่*

* อยู่ระหว่างการจัดทำ
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2015 เวลา 15:10 น.