ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา เคมี เรื่อง สมดุลเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางปรียา บุญผง PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารวิชาการ
เขียนโดย เด่นชัย ไวยวรรณ์   
วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 12:00 น.

บทคัดย่อ

หัวข้อการศึกษา รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา เคมี เรื่อง สมดุลเคมี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้รายงาน นางปรียา  บุญผง

ปีการศึกษา 2557


รายงานผลการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้คือ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา เคมี เรื่อง สมดุลเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา เคมี เรื่อง สมดุลเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา เคมี เรื่อง สมดุลเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/2 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนนาจะหลวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จำนวน  39 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster random sampling) จำนวน 1 ห้องเรียน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา เคมี เรื่อง สมดุลเคมี   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จำนวน  8 ชุด คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา เคมี เรื่อง สมดุลเคมี             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จำนวน  8 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพื้นฐานโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และ     ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาค่าความสอดคล้อง ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่น และการทดสอบ t-test ผลการศึกษาพบว่า

1. ผลการทดสอบประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา เคมี เรื่อง สมดุลเคมี      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.65/82.82 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 39 คน ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา เคมี เรื่อง สมดุลเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา เคมี เรื่อง สมดุลเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 12:23 น.