ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

เผยแพร่ผลงานคุณครูขวัญหล้า สดศรี PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารวิชาการ
เขียนโดย Somporn Thongbai   
วันอังคารที่ 09 สิงหาคม 2016 เวลา 07:54 น.

ชื่อเรื่อง ผลการจัดการเรียนการสอนสุขศึกษากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ชุดกิจกรรมเติบโตสมวัยใส่ ใจสุขภาพ  ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนาจะหลวย


ผุ้วิจัย สิบตำรวจโทหญิงขวัญหล้า  สดศรี

ปีที่วิจัย พุทธศักราช 2559

บทคัดย่อ

จากผลการสำรวจข้อมูลภาวการณ์เจริญเติบโตโดยประเมินค่าดัชนีมวลกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนนาจะหลวย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (ขวัญหล้า สดศรี.2559:1) เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคนเอเชีย (กิตติ ปรมัตถผลและคณะ.2557:81) พบว่า นักเรียนมีการเจริญเติบโตตามเกณฑ์ ร้อยละ19.53 เจริญเติบโตไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 80.47 ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนไม่น้อย  หากนิ่งเฉยต่อนักเรียนจำนวนดังกล่าว อาจก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพและภาวการณ์เจริญเติบโตไม่สมวัยต่อไป  ถ้าหากนักเรียนจำนวนนี้ได้รับการแก้ไขปัญหา โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต พัฒนาการทางกายของวัยรุ่น อาหารและโภชนาการตามวัยของวัยรุ่น  ภาวะน้ำหนักกับสุขภาพ และการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายของวัยรุ่น ร่วมกับส่งเสริมให้มีการดูแลเอาใจใส่ทางด้านสุขภาพอย่างดีแล้ว  การเจริญเติบโตของวัยรุ่นก็จะเจริญเติบโตได้เต็มศักยภาพ  แต่การจัดกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาสุขศึกษาในชั่วโมงการสอนที่มีเพียง 1 ชั่วโมง ต่อห้องต่อสัปดาห์  ไม่เพียงพอต่อการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องดังกล่าว เมื่อมีนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เข้ามา  จึงเป็นโอกาสที่ดีในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องดังกล่าวเพิ่มเข้ามาในโรงเรียน  และจะเป็นการปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนกลุ่มที่มีปัญหาด้านภาวะการเจริญเติบโตที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ด้วย


การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนสุขศึกษากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ชุดกิจกรรมเติบโตสมวัยใส่ใจสุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนาจะหลวย ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2559 จำนวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 38 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive หรือ Judgmental Sampling) ผลการวิจัยพบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ชุดกิจกรรมเติบโตสมวัยใส่ใจสุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนาจะหลวย ก่อนใช้ชุดกิจกรรมเติบโตสมวัยใส่ใจสุขภาพ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนาจะหลวย มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 6.37 และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนอยู่ที่ 1.93  แต่หลังใช้ชุดกิจกรรมเติบโตสมวัยใส่ใจสุขภาพและหลังใช้ชุดกิจกรรมเติบโตสมวัยใส่ใจสุขภาพ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนาจะหลวย มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 11.45 และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนอยู่ที่ 2.22   พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเติบโตสมวัยใส่ใจสุขภาพ สูงกว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรมเติบโตสมวัยใส่ใจสุขภาพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2016 เวลา 16:33 น.