ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

ตัวอย่างแผนที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารวิชาการ
เขียนโดย Somporn Thongbai   
วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2016 เวลา 12:21 น.

ตัวอย่างแผนที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง

1. ตัวอย่างแผนที่บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง (ภาษาไทย) 

2. คู่มือการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

3. ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อาเซียน


4. แยกวิชา-ผลการเรียนรู้อาเซียนมัธยมตอนต้น


5. แยกวิชา-ผลการเรียนรู้อาเซียน-มัธยมตอนปลาย


6. คู่มือหลักสูตรอาเซียน-ASEAN-Curriculum-Sourcebook-แปลภาษาไทย


ดาวน์โหลดทั้งหมด

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2016 เวลา 12:38 น.