ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

ประกาศจัดห้องเรียนปีการศึกษา 2560 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารวิชาการ
เขียนโดย Somporn Thongbai   
วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2017 เวลา 11:27 น.

ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย
เรื่อง ผลการจัดห้องเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 
---------------------------------------------------------------------

อาศัยประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และมติที่ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนนาจะหลวย ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2560
บัดนี้โรงเรียนนาจะหลวย ได้ดำเนินการจัดห้องเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการจัดห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ดังรายชื่อตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560


เอกสารดาวน์โหลดที่นี่