ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

กิจกรรม น้ำเพื่อชีวิต PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารวิชาการ
เขียนโดย ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์   
วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน 2017 เวลา 09:22 น.

รี ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ทำโครงการยกระดับการเรียนรู้ทางวิชาการในโรงเรียนเครือข่าย ซึ่งโรงเรียนนาจะหลวยได้เป็นหนึ่งในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "น้ำเพื่อชีวิต" ขึ้น โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 50 คน เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี


alt