ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารวิชาการ
เขียนโดย ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์   
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2017 เวลา 08:40 น.

รีได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) "ชุมชนแห่งการเรียนรู้" สู่สถานศึกษา ให้กับบุคลากรโรงเรียนนาจะหลวย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี


alt


alt