ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

บริหารงบประมาณฯ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 todsapon sopakan 36
2 ประกาศโรงเรียน เรื่องรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปีการศึกษา 2564 todsapon sopakan 35
3 แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 4 ปี 2563-2566 todsapon sopakan 156
4 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 todsapon sopakan 179
5 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 671
6 แผนปฏิบัติการนาจะหลวย ปี2562 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 284
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว สปช.๓๐๑/๒๖ และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 494
8 เอกสารประกอบการเขียนโครงการปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 424
9 มอบเงินสนันบสนุนค่าใชัจ่ายในการจัดการศึกษา/ClassroomMeeting เด่นชัย ไวยวรรณ์ 398
10 กำหนดงานส่งงานแผนงานฯ Somporn Thongbai 507
11 ประกาศจากงานนโยบายและแผน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 748
12 รับการตรวจสอบภายในสถานศึกษา 2556 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 688
13 งานนโยบายและแผน 680
14 รับการประเมิน ตรวจสอบ การเงิน พัสดุและสินทรัพย์ 928
15 มอบทุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สมถวิล จวงศรี 802
16 แบบรายงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษา ครั้งที่ 2 818
17 เปลียนแปลงวันจ่ายเงินเรียนดีเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ Julan 745
18 รับเงินเรียนดีเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ Julan 777
19 อัตลักษณ์โรงเรียน แผนปฏิบัติราชการ ความคุมภายใน 1068
20 แบบฟอร์มโครงการ 886
21 กำหนดการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554 Julan 812