NL Services

บริหารงบประมาณฯ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว สปช.๓๐๑/๒๖ และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 44
2 เอกสารประกอบการเขียนโครงการปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 228
3 มอบเงินสนันบสนุนค่าใชัจ่ายในการจัดการศึกษา/ClassroomMeeting เด่นชัย ไวยวรรณ์ 207
4 กำหนดงานส่งงานแผนงานฯ Somporn Thongbai 260
5 ประกาศจากงานนโยบายและแผน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 532
6 รับการตรวจสอบภายในสถานศึกษา 2556 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 482
7 งานนโยบายและแผน 475
8 รับการประเมิน ตรวจสอบ การเงิน พัสดุและสินทรัพย์ 680
9 มอบทุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สมถวิล จวงศรี 565
10 แบบรายงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษา ครั้งที่ 2 619
11 เปลียนแปลงวันจ่ายเงินเรียนดีเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ Julan 465
12 รับเงินเรียนดีเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ Julan 520
13 อัตลักษณ์โรงเรียน แผนปฏิบัติราชการ ความคุมภายใน 890
14 แบบฟอร์มโครงการ 623
15 กำหนดการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554 Julan 610