ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services
บริหารงบประมาณฯ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา todsapon sopakan 327
2 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ประจำปี 2564 todsapon sopakan 356
3 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 todsapon sopakan 387
4 ประกาศโรงเรียน เรื่องรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปีการศึกษา 2564 todsapon sopakan 393
5 แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 4 ปี 2563-2566 todsapon sopakan 530
6 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 todsapon sopakan 633
7 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 1087
8 แผนปฏิบัติการนาจะหลวย ปี2562 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 727
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว สปช.๓๐๑/๒๖ และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 945
10 เอกสารประกอบการเขียนโครงการปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 752
11 มอบเงินสนันบสนุนค่าใชัจ่ายในการจัดการศึกษา/ClassroomMeeting เด่นชัย ไวยวรรณ์ 725
12 กำหนดงานส่งงานแผนงานฯ Somporn Thongbai 880
13 ประกาศจากงานนโยบายและแผน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1064
14 รับการตรวจสอบภายในสถานศึกษา 2556 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1057
15 งานนโยบายและแผน 1029
16 รับการประเมิน ตรวจสอบ การเงิน พัสดุและสินทรัพย์ 1263
17 มอบทุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สมถวิล จวงศรี 1160
18 แบบรายงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษา ครั้งที่ 2 1177
19 เปลียนแปลงวันจ่ายเงินเรียนดีเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ Julan 1104
20 รับเงินเรียนดีเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ Julan 1114
21 อัตลักษณ์โรงเรียน แผนปฏิบัติราชการ ความคุมภายใน 1409
22 แบบฟอร์มโครงการ 1246
23 กำหนดการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554 Julan 1144