ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

ผลการประเิมินภายใน 57 (ภาคี4ฝ่าย)
Up

2.14 งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ประกอบด้วย

1. นายศรชัย  สุโพธิ์             ครู                      หัวหน้า

2. นางสาวอำพร  วงศ์ศรีแก้ว   ครู                      เจ้าหน้าที่

3.  นายธีระศักดิ์  กัญจนา       พนักงานราชการ      ผู้ช่วย

4.  นายสุรัตน์  เย็นเสมอ        ครูผู้ช่วย               ผู้ช่วย

 

แบบติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา2-2555
25560318.zip (25.62 kB)
ผลการประเมินภายในปีการศึกษา 2555 โดยรูปแบบภาคี 4 ฝ่าย
25560331.pdf (317.32 kB)
จำนวนที่จะแสดง 
Powered by Phoca Download