NL Services

Up

รวมคำสั่งโรงเรียนนาจะหลวย2556

 

คุณครูทุกท่านสามารถดาวน์โหลดคำสั่งปีการศึกษา 2556 ได้ที่นี่ โดยคำสั่งเริ่มตั้งแต่เปิดเรียน (2 พฤษภาคม 2556)เป็นต้นไป

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

35/2556 แต่งตั้งคระกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายใจตามมาตรฐานการศึกษาจาก สพม.29 ประจำปีการศึกษา2555
51/2556 มอบตัวนักเรียนและปฐมนิเทศฯ ม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2556
52/2556
แต่งตั้งข้าราชการครู พนักงานราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
53/2556 เวร-รักษาการณ์ฯ พฤษภาคม 2556
54/2556 แต่งตั้งครูที่ปรึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเีรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
55/2556 Classroom Meeting มอบเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ประจำภาคเรียนที่ 1/2556
56/2556 แต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่สอน ประจำภาคเรียนที่ 1/2556
62/2556 แต่งตั้งครูเวรประจำวัน เดือนพฤษภาคม 2556
65/2556 แต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่สอน ฝึกอบรม บังคับบัญชา และอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2556
70/2556 เวร-รักษาการณ์ฯ มิถุนายน 2556
71/2556 แต่งตั้งครูเวรประจำวัน เดือนพฤษภาคม 2556
74/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู
75/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
78/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
86/2556 แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2556
87/2556 เวร-รักษาการณ์ฯ กรกฎาคม 2556
88/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่  ประจำปีการศึกษา 2556
91/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรองนักรียนทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รายใหม่ ปีการศึกษา 2556
105/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการมอบเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานฯประจำภาคเรียนที่ 1/2556

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

152/2556 การอมรมเชิงปฏิบัีติการการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศาษฐกิจพอเพียง ทักษะชีวิต สู่ประชาคมอาเซียน
164/2556 การอบรมมเชิมปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Aculearn และการประยุกต์ใช้ Tablet & Smart Phome เพื่อการจัดการเรียนรู้
165/2556 การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ EIS
168/2556 แต่งตั้งข้าราชการครู พนักงานราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ที่ 2 ปีการศึกษา 2556
169/2556 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่สอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2556
170/2556 แต่งตั้งครูที่ปรึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
172/2556 แต่งตั้งครู-อาจารย์และนักการภารโรง ปฏิบัติหน้าที่เวร-รักษาการณ์และผู้ผู้เวรประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
174/2556 แต่งตั้งเวรรับผิดชอบดูแลความสะอาดห้องส้วม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
175/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมกิจกรรมเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
176/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้่ปกครองนักเรียน (Classroom Meeting) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
177/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการมอบเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานและจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
178/2556 แต่งตั้งครุเวรดูแลความสะอาดเรียบร้อยห้องส้วมในแต่ละวัน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
194/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายวิชาการ คณิตศาสตร์-การงานอาชีพและเทคโนโลยี
206/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส  ประจำปีการศึกษา 2556
207/2556 แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ประจำเดือนมกราคม 2557
208/2556 แต่งตั้งครู-อาจารย์และนักการภารโรง ปฏิบัติหน้าที่เวร-รักษาการณ์และเวรประจำเดือนมกราคม 2557
9/2557 แต่งตั้้งครูเวรประจำวัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ประจำภาคเรียนที่ 2/2556

 

Powered by Phoca Download