NL Services

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารงานบุคคล
เขียนโดย Somporn Thongbai   
วันจันทร์ที่ 04 กันยายน 2017 เวลา 08:54 น.

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนนาจะหลวย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

1.ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่ง สายครูผู้สอน)

2.ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่ง อัตราจ้างชั่วคราว)