NL Services

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมประกวดการแข่งขันเนืื่องในวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
เขียนโดย เบิ่งฟ้าดูดาว   
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2011 เวลา 11:41 น.

       สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  (วันที่  17-19  สิงหาคม  2554)  มีการประกวดการแข่งขันในรายการต่างๆ  มากมายแต่ในช่วงวันเวลาดังกล่าว  โรงเรียนนาจะหลวย  เป็นเจ้าภาพกิจกรรมรักษาดินแดน  (ร.ด.) จึงอาจส่งผลต่อการรับรู้ข่าวสารได้ ดังนั้นนักเรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมแข่งขันสามารถขอรายระเอียดเพิ่มเติมที่ครูสุภาพร   เรือนแก้ว  โดยรายละเอียดการแข่งขัน  (มหาวิทยาลัยขอนแก่น  , มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี)  จะแจ้งให้ทราบในครั้งต่อไป

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 01 กรกฏาคม 2011 เวลา 06:50 น.