NL Services

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

พัฒนาทักษะชีวิต รู้คิดจิตอาสา


เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำวิถีพอเพียง


วิสัยทัศน์

ภายในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนาจะหลวย จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต รู้คิดจิตอาสา ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล


พ . ศ. 2520
กิ่งอำเภอนาจะหลวย ได้ยกฐานะอำเภอนาจะหลวย กระทรวงศึกษาธิการประกาศเปิดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาระดับอำเภอขึ้นชื่อว่า โรงเรียนนาจะหลวย ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน พ. ศ. 2520 โดยสถานที่ตั้งของโรงเรียนมีเนื้อที่ 68 ไร่ อยู่ติดเชิงเขา ไม่สะดวกในการคมนาคมและอยู่ห่างไกลชุมชนมาก
ซึ่งต้องระวังภัยจากการคุกคามของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ จึงได้มาอาศัยเอาสโมสรข้าราชการพลเรือนอำเภอนาจะหลวย เป็นที่ทำการชั่วคราว มีนักเรียน 1 ห้องเรียน จำนวน 23 คน โดยมีนายยง เลือกนารี ครูโรงเรียนเดชอุดม ย้ายมาช่วยราชการ และรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ มีครูอาจารย์ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตอำเภอนาจะหลวยมาช่วย 2

พ . ศ. 2521 ได้ย้ายโรงเรียนมาอยู่ที่ห้องสมุดประชาชน มีนักเรียน 3 ห้องเรียน จำนวน 111 คน

พ . ศ. 2522 โรงเรียนได้ดำเนินการขอราชพัสดุ จำนวน 43 ไร่ ( เดิมเป็นทำเลเลี้ยงสัตว์) ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน โดยอาศัยอาคารเรียนชั่วคราว จากงบประมาณแผ่นดินจำนวน 440,000 บาท และได้บ้านพักครู 1 หลัง

พ. ศ. 2528 นายยง เลือกนารี ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนหนองบ่อวิทยาสามัคคี และกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายชวลิต พลราษฎร์ มาดำรงตำแหน่งโรงเรียนนาจะหลวย

พ. ศ. 2529 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท( มพช.2/4) ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 217 บี โรงฝึกงาน 3 หน่วย ตลอดจนครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน

พ. ศ. 2534 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูผู้บริหารระดับ 7-8 จำนวน 1 หลัง

พ. ศ. 2535 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง หอประชุมเอนกประสงค์จำนวน 1 หลัง และได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ รพช. ส. รวมทั้งได้เปิดโรงเรียนสาขาขึ้นที่บ้านดงสว่าง ตำบลศ. 2536 โรงเรียนได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 216 ล( ปรับปรุง 2529) ห้องน้ำ ห้องส้วมนักเรียน จำนวน 1 หลัง นอกจากนี้โรงเรียนนาจะหลวย ยังได้รับบริจาควัสดุ – อุปกรณ์ ทางการศึกษาจากผู้มีจิตศรัทธา อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 11 เครื่อง ( เปิดสอนเป็นวิชาเลือกเสรีปีการศึกษา 2536) เครื่องปรับอากาศจำนวน 5 เครื่อง( ห้องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง ห้องสมุด 3 เครื่อง) ห้องปฏิบัติการทางภาษา ขนาด 40 ที่ จำนวน 1 ห้อง ตลอดจนผ้าม่านหอประชุม อุปกรณ์ดนตรีสากล ทีวีสี และอื่นๆ รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น 824,500 บาท

พ. ศ. 2537 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู และได้รับการประเมินเลื่อนระดับผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

พ. ศ. 2538 กรมสามัญศึกษาได้ประกาศจัดตั้งสาขาโรงเรียนนาจะหลวย ที่บ้านดงสว่าง ตำบลโนนสวรรค์เป็น “ โรงเรียนดงสว่างวิทยา” โดยมีนายชวลิต ขัมภรัตน์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

พ. ศ. 2539 นายเชาวลิต พลราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย( ขณะนั้น) ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม และกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายสุนทร สุขบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนตระการพืชผล( ขณะนั้น) มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย กรมสามัญศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณในโครงการปฏิรูปการศึกษา สร้างสนามฟุตบอล และสนามคอนกรีตยาว 375 เมตร

พ. ศ. 2540 โรงเรียนนาจะหลวย ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 261 ล( ปรับปรุง 2529) จำนวน 1 หลัง และได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 20 ห้องเรียน (8-6-6) และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 12 ห้องเรียน (4-4-4)

พ. ศ. 2542 โรงเรียนนาจะหลวย ได้เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 รวม 30 ห้องเรียนจัดเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,248 คน มีครูอาจารย์ 32 คน ลูกจ้างประจำ 4 คน ซึ่งครู – อาจารย์ตามเกณฑ์ ควรมี 60 คน นักการภารโรง จำนวน 12 คน มีบ้าน พักครู 8 หลัง บ้านพักผู้บริหาร 1 หลัง บ้านพักภารโรง 2 หลัง และผู้บริหารคนปัจจุบันคือ นายสุนทร สุขบุญ ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนได้เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2542 และกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายสุทธิพงศ์ แสนสวาท ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย และต่อมาวันที่ 6 ธันวาคม 2542 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้นายสมภาร ทองมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวงามวิทยา ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย

พ. ศ. 2543 ได้เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 33 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,263 คน มีครู- อาจารย์ จำนวน 31 คน ครูอัตราจ้าง 6 คน ลูกจ้างประจำ 4 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน ซึ่งครู- อาจารย์ตามเกณฑ์ควรมี 60 คน นักการภารโรงควรมี 12 คน ปัจจุบันมีบ้านพักครูจำนวน 8 หลัง บ้านพักผู้บริหาร 1 หลัง บ้านพักนักการภารโรง 2 หลัง ผู้บริหารคือ นายสมภาร ทองมั่น ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

พ. ศ. 2544 ได้เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 30 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,165 คน มีครู- อาจารย์ จำนวน 31 คน ครูอัตราจ้าง 16 คน ลูกจ้างประจำ 4 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน ซึ่งครู- อาจารย์ตามเกณฑ์ควรมี 60 คน นักการภารโรงควรมี 12 คน ปัจจุบันมีบ้านพักครูจำนวน 8 หลัง บ้านพักผู้บริหาร 1 หลัง บ้านพักนักการภารโรง 2 หลัง ผู้บริหาร คือ นายบัญชา สุขดี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

พ. ศ. 2549 ได้เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 36 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 15,30 คน มีข้าราชการครู จำนวน 47 คน พนักงานราชการ 7 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน ลูกจ้างชั่วคราว 2 นักการภารโรง 1 คน ปัจจุบันมีบ้านพักครูจำนวน 8 หลัง บ้านพักผู้บริหาร 1 หลัง บ้านพักนักการภารโรง 2 หลัง ผู้บริหารคือ นายสุรชัย พันโสรี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

พ. ศ. 2558 ได้เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 30 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,604 คน มีครู จำนวน 73 คน พนักงานราชการ 6 คน ครูอัตราจ้าง 4 คน ครูต่างชาติ จำนวน 2 คน ปัจจุบันมีบ้านพักครูจำนวน 8 หลัง บ้านพักผู้บริหาร 1 หลัง บ้านพักนักการภารโรง 2 หลัง ผู้บริหารคือ นายเฉลิมยุทธ ประทีปทอง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

พ. ศ. 2561 ได้เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 41 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,581 คน มีครู- อาจารย์ จำนวน 82 คน พนักงานราชการ 6 คน ครูอัตราจ้าง 4 คน ครูต่างชาติ จำนวน 2 คน ปัจจุบันมีบ้านพักครูจำนวน 8 หลัง บ้านพักผู้บริหาร 1 หลัง บ้านพักนักการภารโรง 2 หลัง ผู้บริหารคือ นายจงศักดิ์ อุทรามนตรี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

พ. ศ. 2564 ได้เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 42 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,448 คน มีครู จำนวน 68 คน พนักงานราชการ 5 คน ครูอัตราจ้าง 7 คน ครูต่างชาติ จำนวน 2 คน ปัจจุบันมีบ้านพักครูจำนวน 8 หลัง บ้านพักผู้บริหาร 1 หลัง บ้านพักนักการภารโรง 2 หลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) ผู้บริหารคือ นายสุรชัย โสภาพรม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

พ. ศ. 2565 ได้เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 44 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,499 คน มีครู จำนวน 67 คน พนักงานราชการ 5 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน ครูต่างชาติ จำนวน 2 คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 คน ปัจจุบันมีบ้านพักครูจำนวน 8 หลัง บ้านพักผู้บริหาร 1 หลัง บ้านพักนักการภารโรง 2 หลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565) ผู้บริหารคนปัจจุบันคือ นายกิติณรงค์ มาสงค์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน


ปรัชญาโรงเรียน

กลฺยาณการี กลฺยานํ ปาปการี จ ปาปกํ ( กัล-ยา-ณะ-กา-รี กัล-ยา-นัง ปา-ปะ-กา-รี จะ ปา-ปะ-กัง)

ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว


คำขวัญโรงเรียน

เรียนดี สามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม


คติพจน์

ธมฺโมสุจิณโณ สุขมาวหาติ ” ธรรมที่ปฏิบัติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้