NL Services

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนปฐมนิเทศคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2555 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เขียนโดย ครุวิริยะดา จิตพรมมา   
วันศุกร์ที่ 06 กรกฏาคม 2012 เวลา 16:51 น.

วันคุกร์ที่ 6 กรกฏาคม พ.ศ. 2555 เวลา 15.30 - 16.00 น.
นายจำลอง ทุุ่นทอง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และนายเฉลิมศักดิ์  เชยจันทา หัวหน้างานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน พร้อมด้วยคณะทำงาน งานส่งเสริมประชาธิปไตยและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน โรงเรียนนาจะหลวย ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ คณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2555

โดยประธานได้แสดงความยินดีกับคณะกรรมการชุดใหม่ที่ได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ที่ผ่านมานั้น ทั้งกล่าวต้อนรับคณะกรรมการสภานักเรียน หัวหน้าห้อง รองหัวหน้าห้อง ทุกคนด้วยความยินดียิ่ง

โอกาสเดียวกันนี้ประธานได้อธิบายโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสภานักเรียนให้ทุกคนได้รับทราบและพร้อมร่วมปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันเพื่อการพัฒนาโรงเรียนนาจะหลวยร่วมกันต่อไป

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 06 กรกฏาคม 2012 เวลา 16:57 น.