NL Services

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประกาศผล โครงการสะพานสานฝัน เยาวชนนักประดิษฐ์ ปี 5 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
เขียนโดย นักประดิษฐ์   
วันพุธที่ 01 สิงหาคม 2012 เวลา 11:24 น.

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนนาจะหลวย  ได้จัดส่งโครงงานสิ่งประดิษฐ์ 
ในโครงการสะพานสานฝัน  เยาวชนนักประดิษฐ์ ปี  5  จัดโดย บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ร่วมกับ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   โดยโรงเรียนนาจะหลวยได้ส่งสิ่งประดิษฐ์จำนวน  5  เรื่อง

และทำการคัดเลือก ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน  25  ทีม  ผลปรากฏว่า โรงเรียนนาจะหลวย
ได้ผ่านการคัดเลือก ทั้งหมด  5 ทีม    และจะต้องนำเสนอผลงานในวันที่ 2-5 สิงหาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   โดยนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบ  ได้แก่

 

ชื่อสิ่งประดิษฐ์   เสื้อกันภัย ประกอบด้วย

1. นายอุดมรัตน์           วงค์สมบัติ                            ม.5/1

2. นางสาวนงลักษณ์       บังศรี                                ม.4/1

3. นางสาววราภรณ์       ผดาเวช                              ม.4/1

 

ชื่อสิ่งประดิษฐ์ Safe  for  house ประกอบด้วย

1. นายธีระวัฒน์           สิงห์เงิน                              ม.5/3

2. นางสาวเนตรชนก      วันดีวงษ์                             ม.5/1

3. นางสาวสุนิตา          พันธ์โชติ                             ม.4/1

ชื่อสิ่งประดิษฐ์ Flood   warming   system ประกอบด้วย

1. นายพงษ์พัฒน์           เข็มมา                               ม.4/4

2. นางสาวศิวาภรณ์       พิเดช                                 ม.5/1

3. นางสาวเมทิญา         กุลรัตน์  ม.5/1

ชื่อสิ่งประดิษฐ์ Car  Safty ประกอบด้วย

1. นางสาวศิริรัตน์         ชินตะวัน                             ม.5/1

2. นายณัฐพล              วงค์คูณ                              ม.4/4

3. นายฐิฏิมากร            ดอกกุลบุตร                          ม.4/4

 

ชื่อสิ่งประดิษฐ์   สถานีรถไฟอัจฉริยะ ประกอบด้วย

1. นายอานันท์            มุกดา                                ม.5/1

2. นางสาวณัฐธิดา         ผัดศรี                                 ม.4/1

3. นางสาววิภาดา         คำแสนราช                          ม.4/3

โดยมีครูที่ปรึกษา   คือ  ครูปัญญา  สัมพะวงศ์   ครูศรชัย   สุโพธิ์   ครูอำพร  วงศ์ศรีแก้ว  และครูสุภาพร  เรือนแก้ว

****เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับ****