NL Services

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2556 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เขียนโดย ณัฐวุฒิ บาศรี   
วันพุธที่ 06 พฤศจิกายน 2013 เวลา 12:00 น.


การประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน(Classroom Meeting)

ประจำปีการศึกษา 2556

ณ หอประชุมโรงเรียนนาจะหลวย

 

 

 

โรงเรียนนาจะหลวย โดยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ได้จัดการประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน (Classroom meeting) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนนาจะหลวย ตั้งแต่เวลา 8.00 - 12.00 น. โดยมีนายสุรชัย  พันโสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย ประธานในพิธีเปิดการประชุม และพบปะผู้ปกครองนักเรียน

พร้อมด้วยนายจำลอง  ทุ่นทอง  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และกลุ่มบริหารทั่วไป  นายวินิจ  บุญลือ  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  และนางนิธิวดี  วรเดช  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ  พบปะกับผู้ปกครอง และการมอบทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ซึ่งในวันที่ 6 พฤศจิกายน เป็นการประชุมผู้ปกครองในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และวันที่  7 พฤศจิกายน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  และในเวลา 13.00 น. นายสุรชัย  พันโสรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนาจะหลวย เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองพร้อมทั้งให้แนวทางสำหรับผู้ปกครองของนักเรียนที่มีผลการเรียน 0  ร  มส.

 

 

 


........................................................................................................................................................
6 พฤศจิกายน 2556
7 พฤศจิกายน 2556
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 07 พฤศจิกายน 2013 เวลา 19:53 น.