NL Services

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนปฐมนิเทศนักเรียน และอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2558 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เขียนโดย Somporn Thongbai   
วันอาทิตย์ที่ 03 พฤษภาคม 2015 เวลา 07:51 น.

ปฐมนิเทศนักเรียน และอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม 5 ห้องชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนนาจะหลวย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2558  จำนวน 530 คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจง และให้ความรู้ แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  โดยมีนายสุรชัย  พันโสรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศในครั้งนี้

นอกจากนี้กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  ได้อบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัย  เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมให้กับนักเรียน

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2015 เวลา 17:54 น.