NL Services

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้าคารวะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เขียนโดย Somporn Thongbai   
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2016 เวลา 18:45 น.

เข้าคารวะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ตัวแทนผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู ประธานนักเรียน เข้าคารวะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล เพื่อขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการที่พิจารณาคัดเลือก นางสาวเฟื่องฟ้า ศิริบุตร ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน เป็น 1 ใน 4 ตัวแทนเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตยสัมมนาเชิงวิชาการ และรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 03 กรกฏาคม 2016 เวลา 13:27 น.