NL Services

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งผู้สอน) PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารงานบุคคล
เขียนโดย Somporn Thongbai   
วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2016 เวลา 11:08 น.

ดาวน์โหลด แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งผู้สอน)

1.แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งผู้สอน)

2.หน้าแรก แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งผู้สอน)