NL Services

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารงานบุคคล
เขียนโดย Somporn Thongbai   
วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2017 เวลา 22:44 น.

แบบประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตำแหน่ง ครูผู้สอน ครั้งที่ ๑  (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) โรงเรียนนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย สพม.๒๙

ดาวน์โหลดที่นี่