NL Services

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนบริหารงบประมาณฯ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนด้านวิชาการหรือด้านอาชีพ ปี 2566 สุดารัตน์ ผลจันทร์ 64
2 ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา todsapon sopakan 461
3 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ประจำปี 2564 todsapon sopakan 492
4 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 todsapon sopakan 522
5 ประกาศโรงเรียน เรื่องรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปีการศึกษา 2564 todsapon sopakan 538
6 แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 4 ปี 2563-2566 todsapon sopakan 669
7 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 todsapon sopakan 768
8 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 1245
9 แผนปฏิบัติการนาจะหลวย ปี2562 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 871
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว สปช.๓๐๑/๒๖ และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 1087
11 เอกสารประกอบการเขียนโครงการปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 875
12 มอบเงินสนันบสนุนค่าใชัจ่ายในการจัดการศึกษา/ClassroomMeeting เด่นชัย ไวยวรรณ์ 849
13 กำหนดงานส่งงานแผนงานฯ Somporn Thongbai 1002
14 ประกาศจากงานนโยบายและแผน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1191
15 รับการตรวจสอบภายในสถานศึกษา 2556 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1191
16 งานนโยบายและแผน 1159
17 รับการประเมิน ตรวจสอบ การเงิน พัสดุและสินทรัพย์ 1397
18 มอบทุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สมถวิล จวงศรี 1287
19 แบบรายงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษา ครั้งที่ 2 1307
20 เปลียนแปลงวันจ่ายเงินเรียนดีเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ Julan 1231
21 รับเงินเรียนดีเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ Julan 1240
22 อัตลักษณ์โรงเรียน แผนปฏิบัติราชการ ความคุมภายใน 1534
23 แบบฟอร์มโครงการ 1380
24 กำหนดการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554 Julan 1271