NL Services

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนบริหารงบประมาณฯ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การเสนอยื่นซองประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน สุดารัตน์ ผลจันทร์ 146
2 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประามาณ2567 สุดารัตน์ ผลจันทร์ 146
3 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนด้านวิชาการหรือด้านอาชีพ ปี 2566 สุดารัตน์ ผลจันทร์ 296
4 ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา todsapon sopakan 624
5 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ประจำปี 2564 todsapon sopakan 643
6 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 todsapon sopakan 675
7 ประกาศโรงเรียน เรื่องรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปีการศึกษา 2564 todsapon sopakan 714
8 แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 4 ปี 2563-2566 todsapon sopakan 825
9 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 todsapon sopakan 929
10 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 1421
11 แผนปฏิบัติการนาจะหลวย ปี2562 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 1027
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว สปช.๓๐๑/๒๖ และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 1244
13 เอกสารประกอบการเขียนโครงการปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 1027
14 มอบเงินสนันบสนุนค่าใชัจ่ายในการจัดการศึกษา/ClassroomMeeting เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1002
15 กำหนดงานส่งงานแผนงานฯ Somporn Thongbai 1157
16 ประกาศจากงานนโยบายและแผน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1338
17 รับการตรวจสอบภายในสถานศึกษา 2556 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1346
18 งานนโยบายและแผน 1306
19 รับการประเมิน ตรวจสอบ การเงิน พัสดุและสินทรัพย์ 1569
20 มอบทุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สมถวิล จวงศรี 1443
21 แบบรายงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษา ครั้งที่ 2 1461
22 เปลียนแปลงวันจ่ายเงินเรียนดีเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ Julan 1374
23 รับเงินเรียนดีเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ Julan 1379
24 อัตลักษณ์โรงเรียน แผนปฏิบัติราชการ ความคุมภายใน 1683
25 แบบฟอร์มโครงการ 1535
26 กำหนดการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554 Julan 1421