นาจะหลวย Download

NL Servicesพิธีเปิดศูนย์ฝึก นศท 2557

ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา2557

ร่วมแรงร่วมใจจัดสวนหย่อม

คล้ายวันสถาปนาลูกเสือ2557

พิธีปิดศูนย์ฝึกนศท.ปี2557

รับการติดตามตรวจสอบโรงเรียนในฝัน 2557

อบรมคลังทฤษฏี
บริหารวิชาการ : Somporn Thongbai : 22 สิงหาคม 2016, 12.21
ตัวอย่างแผนที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวอย่างแผนที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง1. ตัวอย่างแผนที่บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง (ภาษาไทย) 2. คู่มือการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง3. ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อาเซียน4.
บริหารทั่วไป : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 19 สิงหาคม 2016, 16.55
สัปดาห์วันห้องสมุด
สัปดาห์วันห้องสมุดRead for MOM อ่านเพื่อแม่โรงเรียนนาจะหลวย โดย งานห้องสมุดโรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรม สัปดาห์วันห้องสมุด Read for MOM อ่านเพื่อแม่ ระหว่างวันที่ 14 - 19 สิงหาคม 2559
บริหารทั่วไป : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 12 สิงหาคม 2016, 10.42
ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 2559 ที่่ว่าการอำเภอนาจะหลวย
ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 2559โรงเรียนนาจะหลวย นำโดย นายเฉลิมยุทธ  ประทีปทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย และบุคลากรโรงเรียนนาจะหลวย ร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามลคล 84
บริหารทั่วไป : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 11 สิงหาคม 2016, 16.22
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559 โรงเรียนนาจะหลวย โดย กลุ่มบริหารทั่วไป จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนนาจะหลวย โดยมี นายเฉลิมยุทธ  ประทีปทอง
กลุ่มสาระฯศิลปะ : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 09 สิงหาคม 2016, 07.54
เผยแพร่ผลงานครูชัยรัตน์ จบศรี กลุ่มสาระศิลปะ
บริหารวิชาการ : Somporn Thongbai : 09 สิงหาคม 2016, 07.54
เผยแพร่ผลงานคุณครูขวัญหล้า  สดศรี
ชื่อเรื่อง ผลการจัดการเรียนการสอนสุขศึกษากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ชุดกิจกรรมเติบโตสมวัยใส่ ใจสุขภาพ  ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนาจะหลวย ผุ้วิจัย สิบตำรวจโทหญิงขวัญหล้า  สดศรี ปีที่วิจัย พุทธศักราช
บริหารทั่วไป : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 21 กรกฏาคม 2016, 13.18
แห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานีประจำปี 2559
แห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานีประจำปี 2559โรงเรียนนาจะหลวย  ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาจะหลวย จัดชุดการแสดง "ลำเพลินนาจะหลวย" เข้าร่วมในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานีประจำปี 2559
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 15 กรกฏาคม 2016, 18.24
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 2559
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 2559โรงเรียนนาจะหลวย โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฏาคม 2559
บริหารทั่วไป : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 15 กรกฏาคม 2016, 17.00
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ระดับสถานศึกษาโรงเรียนนาจะหลวย รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ระดับสถานศึกษา จากหน่วยงานต้นสังกัด นำโดย นายวีระพงษ์ ไตศิวกูล
บริหารวิชาการ : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 15 กรกฏาคม 2016, 10.17
รับการนิเทศติดตามประเมินโรเรียนในฝัน
รับการนิเทศติดตามประเมินโรเรียนในฝันเพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืนโรงเรียนนาจะหลวย รับการนิเทศติดตามประเมินโรเรียนในฝันเพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน จากคณะกรรมการนิเทศภายนอก สพม.29 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา
บริหารวิชาการ : Somporn Thongbai : 01 กรกฏาคม 2016, 00.00
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 59
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2559วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 จึงได้ยึดถือวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี
งานแนะแนวโรงเรียน : Somporn Thongbai : 27 มิถุนายน 2016, 00.00
โครงการเยาวชนคนต้นแบบ (Ideal Youth Project)
โครงการเยาวชนคนต้นแบบ (Ideal Youth Project)งานแนะแนวโรงเรียนนาจะหลวย และศูนย์เยาวชนคนต้นแบบ จัดอบรมโครงการเยาวชนคนต้นแบบ (Ideal Youth Project) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ
บริหารทั่วไป : Somporn Thongbai : 27 มิถุนายน 2016, 00.00
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2559
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2559ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์26 มิถุนายน
งานแนะแนวโรงเรียน : Somporn Thongbai : 26 มิถุนายน 2016, 00.00
โครงการมอบทุนการศึกษานักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการมอบทุนการศึกษานักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปีการศึกษา 2559เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559 งานแนะแนวโรงเรียนนาจะหลวย นำนักเรียนโรงเรียนนาจะหลวย ที่ได้รับคัดเลือกรับทุนการศึกษา ตามโครงการมอบทุนการศึกษานักเรียนในถิ่นทุรกันดาร
กลุ่มสาระฯภาษาไทย : Somporn Thongbai : 24 มิถุนายน 2016, 13.50
สดุดีสุนทรภู่ 2559
สดุดีสุนทรภู่ 2559กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนนาจะหลวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2559 ภายใต้งาน "สดุดีสุนทรภู่...ครูกวีศรีแห่งโลก" ณ หอประชุมโรงเรียนนาจะหลวย 

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายเฉลิมยุทธ  ประทีปทอง
ผุ้อำนวยการโรงเรียน


นางวารินทร์รัตน์  ภารสมบูรณ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นายคฤหัส  บุญเย็น
รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

นายพรชัย  ภูทอง
รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารทั่วไป

นางปรียา  บุญผง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

บุคลากรโรงเรียนนาจะหลวย

เข้าสู่ระบบ

สมาชิกโปรดเข้าระบบลิงค์น่าสนใจ

แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน


แผนที่โรงเรียนนาจะหลวย


สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้349
mod_vvisit_counterเมื่อวาน668
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2480
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว5949
mod_vvisit_counterเดือนนี้13728
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว65717
mod_vvisit_counterเริ่ม 9 พ.ค.541916758

We have: 7 guests online
IP: 23.20.221.93
 , 
Today: ส.ค. 26, 2016