นาจะหลวย Download

NL Servicesพิธีเปิดศูนย์ฝึก นศท 2557

ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา2557

ร่วมแรงร่วมใจจัดสวนหย่อม

คล้ายวันสถาปนาลูกเสือ2557

พิธีปิดศูนย์ฝึกนศท.ปี2557

รับการติดตามตรวจสอบโรงเรียนในฝัน 2557

อบรมคลังทฤษฏี
บริหารงานบุคคล : Somporn Thongbai : 22 สิงหาคม 2017, 07.31
เอกสารเลื่อนขึ้นเงินเดือน
บริหารทั่วไป : Nantacha Klangprapun : 25 กรกฏาคม 2017, 10.35
กิจกรรม
โรงเรียนนาจะหลวย ร่วมกับฝ่ายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลนาจะหลวย ได้จัดกิจกรรม "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ) ณ
บริหารทั่วไป : ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ : 05 กรกฏาคม 2017, 13.18
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
โรงเรียนนาจะหลวย ได้ดำเนินการจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
บริหารทั่วไป : ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ : 30 มิถุนายน 2017, 20.41
การประชุมสัมมนาทางวิชาการบุคลากรสหวิทยาเขต 9
ตามมติที่ประชุมสหวิทยาเขต ครั้งที่ 4/2560 สหวิทยาเขต 9 ได้จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา : นายนัทธพงศ์ บุญทัน : 29 มิถุนายน 2017, 10.59
กิจกรรมวิ่ง Marathon Olympic Day 2017 ที่จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรม เดิน - วิ่งณ ศาลากลางข้างทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ในชื่อกิจกรรม เดิน - วิ่ง Olympic Day 2017 โดยโรงเรียนนาจะหลวย ได้คัดเลือกตัวแทนเด็กนักเรียน 100 คน
บริหารทั่วไป : Nantacha Klangprapun : 28 มิถุนายน 2017, 17.14
กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
มติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติเมื่อเดือนมิถุนายน 2560 ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก
บริหารทั่วไป : Nantacha Klangprapun : 28 มิถุนายน 2017, 17.02
การอบรม
โรงเรียนนาจะหลวย ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการอบรม "โตไปไม่โกง และรู้เท่าทันสื่อ" ในวันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนนาจะหลวย โดยมีเป้าหมายคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
บริหารวิชาการ : Somporn Thongbai : 21 มิถุนายน 2017, 17.23
ดาวน์โหลดหลักสูตรสถานศึกษา 2560
ดาวน์โหลดเอกสาร1.หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ดาวน์โหลด -->  2.หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดาวน์โหลด --> 3.หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดาวน์โหลด -->
บริหารทั่วไป : Nantacha Klangprapun : 21 มิถุนายน 2017, 17.12
กิจกรรมความรู้เกี่ยวกับบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมความรู้เกี่ยวกับบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2560 เพื่อให้เยาวชนเกิดการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และนำศาสตร์พระราชามาใช้เพื่อความสุขที่ยั่งยืน
บริหารทั่วไป : Nantacha Klangprapun : 21 มิถุนายน 2017, 16.57
รับการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม คร้้งที่ 1
โรงเรียนนาจะหลวย รับการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ครั้งที่ 1 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ดร.สุกานดา ธิมา และ สน.พิชัย ญาณศิริ ในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ : อุษา คณาธรรม : 20 มิถุนายน 2017, 10.38
ดาวเสาร์ใกล้โลกมากที่สุดในรอบปี
ชุมนุมดาราศาสตร์หรรษา โรงเรียนนาจะหลวยจังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเชิญชวนพี่น้องชาวนาจะหลวยร่วมดูดาวเสาร์ใกล้โลกในคืนวันที่ 15 มิถุนายน 2560
บริหารวิชาการ : ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ : 20 มิถุนายน 2017, 08.40
อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
โรงเรียนนาจะหลวย ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) "ชุมชนแห่งการเรียนรู้" สู่สถานศึกษา ให้กับบุคลากรโรงเรียนนาจะหลวย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
บริหารทั่วไป : ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ : 15 มิถุนายน 2017, 11.58
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนนาจะหลวยได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดยได้มีนักเรียนเข้าร่วมไหว้ครูทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย
บริหารวิชาการ : Somporn Thongbai : 14 มิถุนายน 2017, 00.00
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส.
กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนนาจะหลวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ประชุมหารือ กับผู้ปกครอง ที่มีผลการเรียน 0 ร มส. เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
บริหารวิชาการ : ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ : 09 มิถุนายน 2017, 09.22
กิจกรรม น้ำเพื่อชีวิต
โรงเรียนนาจะหลวย ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ทำโครงการยกระดับการเรียนรู้ทางวิชาการในโรงเรียนเครือข่าย ซึ่งโรงเรียนนาจะหลวยได้เป็นหนึ่งในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "น้ำเพื่อชีวิต" ขึ้น

 

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายเฉลิมยุทธ  ประทีปทอง
ผุ้อำนวยการโรงเรียน


นายพรชัย  ภูทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายธีรวัฒน์  วงษาบุตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายศุภชัย  ศรีคะเณย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

บุคลากรโรงเรียนนาจะหลวย

เข้าสู่ระบบ

สมาชิกโปรดเข้าระบบลิงค์น่าสนใจ

แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน


แผนที่โรงเรียนนาจะหลวย


สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้27
mod_vvisit_counterเมื่อวาน169
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้605
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1080
mod_vvisit_counterเดือนนี้4077
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว7408
mod_vvisit_counterเริ่ม 9 พ.ค.542194570

We have: 9 guests, 1 bots online
IP: 54.198.185.195
 , 
Today: ส.ค. 23, 2017