NL Servicesพิธีเปิดศูนย์ฝึก นศท 2557

ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา2557

ร่วมแรงร่วมใจจัดสวนหย่อม

คล้ายวันสถาปนาลูกเสือ2557

พิธีปิดศูนย์ฝึกนศท.ปี2557

รับการติดตามตรวจสอบโรงเรียนในฝัน 2557

อบรมคลังทฤษฏี
บริหารทั่วไป : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 21 กรกฏาคม 2016, 13.18
แห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานีประจำปี 2559
แห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานีประจำปี 2559โรงเรียนนาจะหลวย  ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาจะหลวย จัดชุดการแสดง "ลำเพลินนาจะหลวย" เข้าร่วมในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานีประจำปี 2559
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 15 กรกฏาคม 2016, 18.24
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 2559
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 2559โรงเรียนนาจะหลวย โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฏาคม 2559
บริหารทั่วไป : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 15 กรกฏาคม 2016, 17.00
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ระดับสถานศึกษาโรงเรียนนาจะหลวย รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ระดับสถานศึกษา จากหน่วยงานต้นสังกัด นำโดย นายวีระพงษ์ ไตศิวกูล
บริหารวิชาการ : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 15 กรกฏาคม 2016, 10.17
รับการนิเทศติดตามประเมินโรเรียนในฝัน
รับการนิเทศติดตามประเมินโรเรียนในฝันเพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืนโรงเรียนนาจะหลวย รับการนิเทศติดตามประเมินโรเรียนในฝันเพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน จากคณะกรรมการนิเทศภายนอก สพม.29 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา
บริหารวิชาการ : Somporn Thongbai : 01 กรกฏาคม 2016, 00.00
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 59
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2559วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 จึงได้ยึดถือวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี
งานแนะแนวโรงเรียน : Somporn Thongbai : 27 มิถุนายน 2016, 00.00
โครงการเยาวชนคนต้นแบบ (Ideal Youth Project)
โครงการเยาวชนคนต้นแบบ (Ideal Youth Project)งานแนะแนวโรงเรียนนาจะหลวย และศูนย์เยาวชนคนต้นแบบ จัดอบรมโครงการเยาวชนคนต้นแบบ (Ideal Youth Project) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ
บริหารทั่วไป : Somporn Thongbai : 27 มิถุนายน 2016, 00.00
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2559
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2559ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์26 มิถุนายน
งานแนะแนวโรงเรียน : Somporn Thongbai : 26 มิถุนายน 2016, 00.00
โครงการมอบทุนการศึกษานักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการมอบทุนการศึกษานักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปีการศึกษา 2559เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559 งานแนะแนวโรงเรียนนาจะหลวย นำนักเรียนโรงเรียนนาจะหลวย ที่ได้รับคัดเลือกรับทุนการศึกษา ตามโครงการมอบทุนการศึกษานักเรียนในถิ่นทุรกันดาร
กลุ่มสาระฯภาษาไทย : Somporn Thongbai : 24 มิถุนายน 2016, 13.50
สดุดีสุนทรภู่ 2559
สดุดีสุนทรภู่ 2559กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนนาจะหลวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2559 ภายใต้งาน "สดุดีสุนทรภู่...ครูกวีศรีแห่งโลก" ณ หอประชุมโรงเรียนนาจะหลวย
บริหารทั่วไป : Somporn Thongbai : 21 มิถุนายน 2016, 23.38
โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเขาใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน (ไทย-ลาว) ในระดับพื้นที่
โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเขาใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน (ไทย-ลาว) ในระดับพื้นที่21 มิถุนายน 2559 คณะผู้บริหารและบุคคลากรโรงเรียนนาจะหลวย จัดชุดการแสดง วงโปงลาง เข้าร่วมแสดงในงาน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน : Somporn Thongbai : 16 มิถุนายน 2016, 18.45
เข้าคารวะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
เข้าคารวะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ตัวแทนผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู ประธานนักเรียน เข้าคารวะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล เพื่อขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการที่พิจารณาคัดเลือก
บริหารวิชาการ : Somporn Thongbai : 15 มิถุนายน 2016, 17.45
การจัดอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
การจัดอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนนาจะหลวย โดยกลุ่มบริหารวิชาการ จัดอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการเรียนรู้ โดยคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 200 คน เข้าอรมในวันที่
บริหารวิชาการ : Somporn Thongbai : 14 มิถุนายน 2016, 17.23
การเตรียมความพร้อมการประเมินโรงเรียนสุจริต
รับฟังบรรยาการเตรียมความพร้อม การประเมินโรงเรียนสุจริต โดย สพม.29วันนี้ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนนาจะหลวย
บริหารทั่วไป : Somporn Thongbai : 11 มิถุนายน 2016, 09.45
บรรยากาศการสอนชดเชยให้กับนักศึกษาวิชาทหาร
บรรยากาศการสอนชดเชยให้กับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2559บรรยากาศการสอนชดเชยให้กับนักเรียนที่เรียน นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา
บริหารทั่วไป : Somporn Thongbai : 02 มิถุนายน 2016, 00.00
ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนนาจะหลวย ปี 2559
วันสถาปนาโรงเรียนนาจะหลวย ปี 2559เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 โรงเรียนนาจะหลวยได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 39 ปี โดยได้มีการทำบุญตักบาตร และถวายภัตตราหารแด่พระสงฆ์ จำนวน 

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายเฉลิมยุทธ  ประทีปทอง
ผุ้อำนวยการโรงเรียน


นางวารินทร์รัตน์  ภารสมบูรณ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นายคฤหัส  บุญเย็น
รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

นายพรชัย  ภูทอง
รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารทั่วไป

นางปรียา  บุญผง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

บุคลากรโรงเรียนนาจะหลวย

เข้าสู่ระบบ

สมาชิกโปรดเข้าระบบลิงค์น่าสนใจ

แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน


แผนที่โรงเรียนนาจะหลวย


สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้201
mod_vvisit_counterเมื่อวาน514
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้8764
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว49558
mod_vvisit_counterเดือนนี้65091
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว27333
mod_vvisit_counterเริ่ม 9 พ.ค.541902404

We have: 4 guests online
IP: 54.198.179.85
 , 
Today: ก.ค. 29, 2016