นาจะหลวย Download

NL Servicesพิธีเปิดศูนย์ฝึก นศท 2557

ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา2557

ร่วมแรงร่วมใจจัดสวนหย่อม

คล้ายวันสถาปนาลูกเสือ2557

พิธีปิดศูนย์ฝึกนศท.ปี2557

รับการติดตามตรวจสอบโรงเรียนในฝัน 2557

อบรมคลังทฤษฏี
บริหารทั่วไป : Nantacha Klangprapun : 28 มิถุนายน 2017, 17.14
กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
มติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติเมื่อเดือนมิถุนายน 2560 ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก
บริหารทั่วไป : Nantacha Klangprapun : 28 มิถุนายน 2017, 17.02
การอบรม
โรงเรียนนาจะหลวย ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการอบรม "โตไปไม่โกง และรู้เท่าทันสื่อ" ในวันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนนาจะหลวย โดยมีเป้าหมายคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
บริหารวิชาการ : Somporn Thongbai : 21 มิถุนายน 2017, 17.23
ดาวน์โหลดหลักสูตรสถานศึกษา 2560
ดาวน์โหลดเอกสาร1.หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ดาวน์โหลด -->  2.หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดาวน์โหลด --> 3.หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดาวน์โหลด -->
บริหารทั่วไป : Nantacha Klangprapun : 21 มิถุนายน 2017, 17.12
กิจกรรมความรู้เกี่ยวกับบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมความรู้เกี่ยวกับบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2560 เพื่อให้เยาวชนเกิดการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และนำศาสตร์พระราชามาใช้เพื่อความสุขที่ยั่งยืน
บริหารทั่วไป : Nantacha Klangprapun : 21 มิถุนายน 2017, 16.57
รับการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม คร้้งที่ 1
โรงเรียนนาจะหลวย รับการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ครั้งที่ 1 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ดร.สุกานดา ธิมา และ สน.พิชัย ญาณศิริ ในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ : อุษา คณาธรรม : 20 มิถุนายน 2017, 10.38
ดาวเสาร์ใกล้โลกมากที่สุดในรอบปี
ชุมนุมดาราศาสตร์หรรษา โรงเรียนนาจะหลวยจังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเชิญชวนพี่น้องชาวนาจะหลวยร่วมดูดาวเสาร์ใกล้โลกในคืนวันที่ 15 มิถุนายน 2560
บริหารวิชาการ : ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ : 20 มิถุนายน 2017, 08.40
อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
โรงเรียนนาจะหลวย ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) "ชุมชนแห่งการเรียนรู้" สู่สถานศึกษา ให้กับบุคลากรโรงเรียนนาจะหลวย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
บริหารทั่วไป : ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ : 15 มิถุนายน 2017, 11.58
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนนาจะหลวยได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดยได้มีนักเรียนเข้าร่วมไหว้ครูทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย
บริหารวิชาการ : Somporn Thongbai : 14 มิถุนายน 2017, 00.00
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส.
กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนนาจะหลวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ประชุมหารือ กับผู้ปกครอง ที่มีผลการเรียน 0 ร มส. เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
บริหารวิชาการ : ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ : 09 มิถุนายน 2017, 09.22
กิจกรรม น้ำเพื่อชีวิต
โรงเรียนนาจะหลวย ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ทำโครงการยกระดับการเรียนรู้ทางวิชาการในโรงเรียนเครือข่าย ซึ่งโรงเรียนนาจะหลวยได้เป็นหนึ่งในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "น้ำเพื่อชีวิต" ขึ้น
บริหารทั่วไป : ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ : 07 มิถุนายน 2017, 21.01
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนาจะหลวย
โรงเรียนนาจะหลวยโดยกลุ่มบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนขึ้น เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ซึ่งตรงกับวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 40 ปี โดยได้จัดให้มีการตักบาตร และมีการสวดเจริญพระพุทธมนต์ ณ
บริหารทั่วไป : Nantacha Klangprapun : 02 มิถุนายน 2017, 14.39
อบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2560 รุ่นที่ 6
หน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดอุบลราชธานี จัดการอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2560 รุ่นที่ 6 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนโรงเรียนนาจะหลวย ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
บริหารทั่วไป : Nantacha Klangprapun : 02 มิถุนายน 2017, 13.40
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 1/2560
กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนนาจะหลวย จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ
บริหารวิชาการ : Somporn Thongbai : 30 พฤษภาคม 2017, 00.00
กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.4 ปี 2560
กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนนาจะหลวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้จัดกิจกรรม การปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนนาจะหลวย
บริหารวิชาการ : Somporn Thongbai : 29 พฤษภาคม 2017, 22.00
กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.1 ปี 2560
กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนนาจะหลวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้จัดกิจกรรม การปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนนาจะหลวย

 

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายเฉลิมยุทธ  ประทีปทอง
ผุ้อำนวยการโรงเรียน


นายพรชัย  ภูทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายธีรวัฒน์  วงษาบุตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายศุภชัย  ศรีคะเณย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

บุคลากรโรงเรียนนาจะหลวย

เข้าสู่ระบบ

สมาชิกโปรดเข้าระบบลิงค์น่าสนใจ

แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน


แผนที่โรงเรียนนาจะหลวย


สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้55
mod_vvisit_counterเมื่อวาน461
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1103
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1850
mod_vvisit_counterเดือนนี้7958
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว10631
mod_vvisit_counterเริ่ม 9 พ.ค.542182603

We have: 7 guests, 1 bots online
IP: 54.162.236.133
 , 
Today: มิ.ย. 29, 2017