NL Servicesพิธีเปิดศูนย์ฝึก นศท 2557

ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา2557

ร่วมแรงร่วมใจจัดสวนหย่อม

คล้ายวันสถาปนาลูกเสือ2557

พิธีปิดศูนย์ฝึกนศท.ปี2557

รับการติดตามตรวจสอบโรงเรียนในฝัน 2557

อบรมคลังทฤษฏี
บริหารทั่วไป : ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ : 05 ธันวาคม 2017, 09.29
ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 สหวิทยาเขต 9
โรงเรียนนาจะหลวย ได้จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 สหวิทยาเขต 9 บุณฑริก เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ โครงการกิจกรรม การดำเนินงาน ของสหวิทยาเขต 9 โดยมีการแบ่งกลุ่มตามงานเพื่อดำเนินการจัดทำโครงการ
บริหารวิชาการ : Somporn Thongbai : 29 พฤศจิกายน 2017, 00.00
แบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษา
แบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา
บริหารวิชาการ : ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ : 24 พฤศจิกายน 2017, 13.16
กิจกรรมมอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2560
โรงเรียนนาจะหลวย ได้จัดกิจกรรมมอบเงินอุดหนุน ทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 160 คน ซึ่งได้รับการจัดสรรจาก สพฐ. โดยได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
บริหารวิชาการ : ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ : 24 พฤศจิกายน 2017, 13.06
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีระราชเจ้า
โรงเรียนนาจะหลวย ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีระราชเจ้าตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี สาเหตุที่กำหนดให้เป็นวันนี้ เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
บริหารงานบุคคล : อุษา คณาธรรม : 21 พฤศจิกายน 2017, 10.37
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
โรงเรียนนาจะหลวยประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานขับรถ 1 อัตรารายละเอียด คลิ๊ก !!!รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้หมายเหตุ :
บริหารวิชาการ : Somporn Thongbai : 31 ตุลาคม 2017, 16.31
สมัครใช้งาน Google Apps For Education
บริหารทั่วไป : Nantacha Klangprapun : 19 ตุลาคม 2017, 18.53
กิจกรรมการตรวจสมรรถภาพนักเรียน ประจำปี 2560
งานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนนาจะหลวย จัดให้มีการตรวจสมรรถภาพนักเรียน ประจำปี 2560 โดยจัดขึ้นในวันอังคาร ที่ 17 ตุลาคม 2560 (ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) ณ ใต้ถุนอาคารหัวยซัน และวันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2560
บริหารวิชาการ : Somporn Thongbai : 16 ตุลาคม 2017, 13.34
ประกาศจัดชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
ประกาศจัดชั้นเรียน ภาคเรียนที่
บริหารวิชาการ : Somporn Thongbai : 12 ตุลาคม 2017, 00.00
การตรวจสอบผลการเรียนทางเว็บไซต์ ประจำภาคเรียนที่่ 1/2560
การตรวจสอบผลการเรียนทางเว็บไซต์ ประจำภาคเรียนที่่ 1/2560 ในการตรวจสอบผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้จากทางเว็บไซต์ โรงเรียนนาจะหลวย  www.nl.ac.th 
รายละเอียด.... ผู้ชม 1292 Hits
บริหารทั่วไป : Somporn Thongbai : 28 กันยายน 2017, 13.57
การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 นายเฉลิมยุทธ  ประทีปทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนาจะหลวย ร่วมต้อนรับ นายชาญชัย  รสจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
บริหารทั่วไป : Nantacha Klangprapun : 25 กันยายน 2017, 12.42
โครงการเสริมทักษะชีวิตห่างไกลยาเสพติดและการท้องก่อนวัยอันควร
ตามที่โรงเรียนนาจะหลวย ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลนาจะหลวย จึงได้จัดทำโครงการเสริมทักษะชีวิตห่างไกลยาเสพติดและการท้องก่อนวัยอันควรขึ้น
บริหารทั่วไป : Nantacha Klangprapun : 25 กันยายน 2017, 12.32
โครงการเผยแผ่หลักธรรมนำประชารัฐ
ด้วยงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและระเบียบวินัยนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป 1 ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จังหวัดอุบลราชธานี
บริหารงานบุคคล : อุษา คณาธรรม : 22 กันยายน 2017, 07.43
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ตำแหน่ง นักการภารโรง และ พนักงานขับรถ
โรงเรียนนาจะลวยประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 ตำแหน่งและตำแหน่ง พนักงานขับรถ จำนวน 2 ตำแหน่ง
บริหารวิชาการ : Somporn Thongbai : 15 กันยายน 2017, 18.36
ตารางสอบปลายภาค 1/2560
ตารางสอบปลายภาค 1/2560ดาวน์โหลดตารางสอบปลายภาค
รายละเอียด.... ผู้ชม 1169 Hits
บริหารทั่วไป : Nantacha Klangprapun : 04 กันยายน 2017, 13.39
นโยบายการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานศึกษา
เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีความรู้และแนวปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โรงเรียนนาจะหลวย จึงได้กำหนดนโยบายการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานศึกษา

 

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายเฉลิมยุทธ  ประทีปทอง
ผุ้อำนวยการโรงเรียน


นายพรชัย  ภูทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายธีรวัฒน์  วงษาบุตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายศุภชัย  ศรีคะเณย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

บุคลากรโรงเรียนนาจะหลวย

เข้าสู่ระบบ

สมาชิกโปรดเข้าระบบลิงค์น่าสนใจ

แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน


แผนที่โรงเรียนนาจะหลวย


สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้15
mod_vvisit_counterเมื่อวาน237
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้690
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1717
mod_vvisit_counterเดือนนี้2605
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว9963
mod_vvisit_counterเริ่ม 9 พ.ค.542235467

We have: 2 guests, 1 bots online
IP: 54.91.38.173
 , 
Today: ธ.ค. 12, 2017