ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

E-office Login


พิธีเปิดศูนย์ฝึก นศท 2557

ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา2557

ร่วมแรงร่วมใจจัดสวนหย่อม

คล้ายวันสถาปนาลูกเสือ2557

พิธีปิดศูนย์ฝึกนศท.ปี2557

รับการติดตามตรวจสอบโรงเรียนในฝัน 2557

อบรมคลังทฤษฏี 

กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 07 กรกฏาคม 2015, 15.07
Google Apps for Education
อบรมเชิงปฏิบัติการ Google Apps for Education โรงเรียนนาจะหลวย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้รับสนับสนุนจากกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดอบรมเชิงปฏิบิัติการการจัดการเรียนการสอนด้วย Google Apps for Education
บริหารทั่วไป : ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ : 03 กรกฏาคม 2015, 07.32
การติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพทางการศึกษาโดยต้นสังกัด
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพทางการศึกษาโดยต้นสังกัด ปีการศึกษา 2557
บริหารทั่วไป : ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ : 27 มิถุนายน 2015, 21.36
เดินรณรงค์ต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 โรงเรียนนาจะหลวยโดยนายสุรชัย พันโสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย ร่วมกับหน่วยงานราชการในอำเภอนาจะหลวย จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล โดยมีคณะครู
บริหารงานบุคคล : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 16 มิถุนายน 2015, 06.58
ยินดีต้อนรับคณะครูโรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก้งเรือง)
ยินดีต้อนรับคณะครูโรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี (บ้านแก้งเรือง) โรงเรียนนาจะหลวยยินดีต้อนรับคณะครู โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี (บ้านแก้งเรือง) ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี  ที่เดินทางมาส่ง คุณครูนายธนภัทร ดวงเบ้า
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน : ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ : 15 มิถุนายน 2015, 09.29
มอบเกียรติบัตรสภานักเรียนปี 2557
เนื่องด้วยสภานักเรียน ประจำปี 2557 สิ้นสุดวาระลง และได้มีการเลือกสภานักเรียนชุดใหม่แล้วเสร็จไปแล้วนั้น จึงได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กันคณะนักเรียนที่เป็นสภานักเรียนประจำปี 2557 โดยมี นายคฤหัส บุญเย็น
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน : ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ : 15 มิถุนายน 2015, 09.21
มอบเกียรติบัตรประกวดพานไหว้ครู
โรงเรียนนาจะหลวยได้จัดกิจกรรมการประกวดพานวันไหว้ครูในพิธีไหว้ครูเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา แล้วได้มอบเกียรติบัตรการประกวดพานไหว้ครู โดยมีรางวัลประเภท พานสวยงาม และ พานสร้างสรรค์ โดยมี นายคฤหัส บุญเย็น
บริหารงานบุคคล : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 12 มิถุนายน 2015, 11.27
ยินดีต้อนรับคณะครูโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
  โรงเรียนนาจะหลวยยินดีต้อนรับคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ตำบลตาคง  อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  ที่เดินทางมาส่งคุณครูพงษ์ศักดิ์  พรมภักดี
บริหารวิชาการ : Somporn Thongbai : 11 มิถุนายน 2015, 16.34
มอบทุนการศึกษา  ประเภททุนเรียนดี
  งานวัดผลและประเมินผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนนาจะหลวย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีการเรียนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมา  เนื่องในงานวันไหว้ครู 
บริหารทั่วไป : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 11 มิถุนายน 2015, 11.19
พิธีไหว้ครู 2558
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนนาจะหลวย ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 ในงานยังมีการมอบเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนเก่ง
บริหารงานบุคคล : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 11 มิถุนายน 2015, 07.50
ยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน
ยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนนาจะหลวย ยินดีต้อนรับ นายคฤหัส บุญเย็น รองผู้อำนวยสถานศึกษา ที่มาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย พร้อมกันนี้ก็แสดงความดีใจกับ คุณครูวรินทร ภวังวัฒน์
บริหารงานบุคคล : ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ : 10 มิถุนายน 2015, 21.41
โรงเรียนนาจะหลวยมอบของที่ระลึกแก่รองผู้อำนวยการ
นายสุรชัย พันโสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย และคณะครู ได้มอบช่อดอกไม้ที่ระลึกแก่ นายคฤหัส บุญเย็น รองผู้อำนวยการที่ได้รับการย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนนาจะหลวย และ นายวรินทร ภวังค์วัฒน์ ครู โรงเรียนนาจะหลวย
บริหารวิชาการ : ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ : 09 มิถุนายน 2015, 09.44
ศึกษานิเทศ สพม.29 นิเทศติดตามเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาประจำปี 2558
นายฉัตรชัย ทองสุทธิ์ และ นางณัฐธภา ตรงดี ศึกษานิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต29 ได้นิเทศติดตามเพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
บริหารทั่วไป : ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ : 08 มิถุนายน 2015, 18.54
ประชุมผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียน
นายสุรชัย พันโสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย ได้เชิญผู้ประกอบการรถรับ - ส่ง นักเรียนเพื่อหามาตรฐานในการรับส่งนักเรียนในการป้องกันอุบัติเหตุอันอาจเกิดจากการโดยสารรถ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
บริหารวิชาการ : Somporn Thongbai : 08 มิถุนายน 2015, 00.27
การคัดตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1และการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  ประจำปีการศึกษา 2558
การคัดตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1และการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปีการศึกษา 2558 การคัดตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 และการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนนาจะหลวย
บริหารทั่วไป : ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ : 03 มิถุนายน 2015, 10.25
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนาจะหลวย ปีการศึกษา2558
โรงเรียนนาจะหลวยได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนาจะหลวยขึ้น เมื่อวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนนาจะหลวย โดยได้มีการทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตราหารแด่พระสงฆ์ จำนวน 11
บริหารวิชาการ : Somporn Thongbai : 02 มิถุนายน 2015, 15.12
ตารางเรียนสอนซ่อมเสริม ภาคเรียนที่1/2558
ตารางเรียนสอนซ่อมเสริม 
บริหารงานบุคคล : Somporn Thongbai : 29 พฤษภาคม 2015, 14.07
ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร
นายสุรชัย  พันโสรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ
บริหารวิชาการ : อำพร วงศ์ศรีแก้ว : 18 พฤษภาคม 2015, 10.20
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร SAR 2557
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  SAR 2557 
บริหารงานบุคคล : Somporn Thongbai : 18 พฤษภาคม 2015, 09.42
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน
ด้วยโรงเรียนนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน 1 ตำแหน่ง
บริหารวิชาการ : อำพร วงศ์ศรีแก้ว : 18 พฤษภาคม 2015, 07.42
ประกาศมาตรฐานโรงเรียนนาจะหลวย ปีการศึกษา 2558
ประกาศมาตรฐานโรงเรียนนาจะหลวย  ประจำปีการศึกษา 2558 
บริหารวิชาการ : Somporn Thongbai : 15 พฤษภาคม 2015, 16.53
หลักสูตรโรงเรียนนาจะหลวย พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2556)
ดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ข้างล่างครับ 1.หลักสูตรโรงเรียน 2.หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3.หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 4.หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 5.หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
บริหารทั่วไป : Somporn Thongbai : 08 พฤษภาคม 2015, 12.51
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน และมอบเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2558
  ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน และมอบเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนนาจะหลวย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting)
บริหารวิชาการ : Somporn Thongbai : 03 พฤษภาคม 2015, 18.55
ปiะกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม. 1 และ 4 ปีการศึกษา 2558 รอบเพิ่มเติม
ด้วยในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนนาจะหลวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2558 และทำการสอบคัดเลือก

 

ผู้บริหารสถานศึกษา


นายสุรชัย  พันโสรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางนิธิวดี  วรเดช
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคล


นางวารินทร์รัตน์  ภารสมบูรณ์
รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารวิชาการ


นายคฤหัส  บุญเย็น
รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มกิจการนักเรียน

บุคลากรโรงเรียนนาจะหลวย

เข้าสู่ระบบ

สมาชิกโปรดเข้าระบบลิงค์น่าสนใจ

แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน


แผนที่โรงเรียนนาจะหลวย


สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้38
mod_vvisit_counterเมื่อวาน620
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1241
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2720
mod_vvisit_counterเดือนนี้3209
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว7513
mod_vvisit_counterเริ่ม 9 พ.ค.541471994

We have: 2 guests online
IP: 54.81.253.194
 , 
Today: ก.ค. 08, 2015