NL Servicesพิธีเปิดศูนย์ฝึก นศท 2557

ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา2557

ร่วมแรงร่วมใจจัดสวนหย่อม

คล้ายวันสถาปนาลูกเสือ2557

พิธีปิดศูนย์ฝึกนศท.ปี2557

รับการติดตามตรวจสอบโรงเรียนในฝัน 2557

อบรมคลังทฤษฏี
บริหารทั่วไป : ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ : 17 มกราคม 2018, 17.08
วันครู ประจำปี 2561
ด้วยสหวิทยาเขต 9 บุญฑริก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต29 ได้จัดงานวันครู ประจำปี 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนนาจะหลวย ในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วม 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนบุญฑริกวิทยาคาร
บริหารทั่วไป : Nantacha Klangprapun : 11 มกราคม 2018, 10.00
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2561
โรงเรียนนาจะหลวย กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2561 ในวันที่ 5 มกราคม 2561
บริหารวิชาการ : Somporn Thongbai : 29 ธันวาคม 2017, 00.00
รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ สถาบันพระบรมราชชนก
รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ : ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ : 28 ธันวาคม 2017, 15.57
Christmas Day ปีการศึกษา 2560
ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนาจะหลวย ได้จัดกิจกรรม Christmas Day ขึ้นเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนนาจะหลวย
บริหารทั่วไป : Nantacha Klangprapun : 28 ธันวาคม 2017, 10.24
อบรม
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดกิจกรรม "เยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า และทรัพยากรธรรมชาติ" (ด้านพลังงาน) ประจำปี 2561 เพื่อให้เยาวชนเข้าใจพื้นฐาน ในการใช้พลังงานได้อย่างถูกต้อง
บริหารวิชาการ : Somporn Thongbai : 28 ธันวาคม 2017, 08.51
รับสมัครพยาบาล ปีการศึกษา 2561
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 (การรับตรงจากพื้นที่)ด้วย สำนักงานสาธารณสุข
บริหารวิชาการ : Somporn Thongbai : 27 ธันวาคม 2017, 00.00
ประกาศอำเภอนาจะหลวย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระราชชนก
ประกาศอำเภอนาจะหลวย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
บริหารงานบุคคล : อุษา คณาธรรม : 19 ธันวาคม 2017, 09.56
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง
ด้วยโรงเรียนนาจะหลวย ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง 1 อัตราสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนนาจะหลวย ตั้งแต่วันนี้ถึง 26 ธันวาคม
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา : ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ : 12 ธันวาคม 2017, 07.59
การแข่งขันกีฬาภายในฟ้า-ชมพูเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนนาจะหลวย ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ฟ้า-ชมพูเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2560  โดยมีการแข่งขันกีฬาต่างๆ เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเล่ห์บอล ตะกร้อ และกรีฑา ซึ่งมีการแข่งขันระหว่างวันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2560 ณ
บริหารทั่วไป : ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ : 05 ธันวาคม 2017, 09.29
ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 สหวิทยาเขต 9
โรงเรียนนาจะหลวย ได้จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 สหวิทยาเขต 9 บุณฑริก เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ โครงการกิจกรรม การดำเนินงาน ของสหวิทยาเขต 9 โดยมีการแบ่งกลุ่มตามงานเพื่อดำเนินการจัดทำโครงการ
บริหารวิชาการ : Somporn Thongbai : 29 พฤศจิกายน 2017, 00.00
แบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษา
แบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา
บริหารวิชาการ : ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ : 24 พฤศจิกายน 2017, 13.16
กิจกรรมมอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2560
โรงเรียนนาจะหลวย ได้จัดกิจกรรมมอบเงินอุดหนุน ทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 160 คน ซึ่งได้รับการจัดสรรจาก สพฐ. โดยได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
บริหารวิชาการ : ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ : 24 พฤศจิกายน 2017, 13.06
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีระราชเจ้า
โรงเรียนนาจะหลวย ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีระราชเจ้าตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี สาเหตุที่กำหนดให้เป็นวันนี้ เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
บริหารงานบุคคล : อุษา คณาธรรม : 21 พฤศจิกายน 2017, 10.37
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
โรงเรียนนาจะหลวยประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานขับรถ 1 อัตรารายละเอียด คลิ๊ก !!!รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้หมายเหตุ :
บริหารวิชาการ : Somporn Thongbai : 31 ตุลาคม 2017, 16.31
สมัครใช้งาน Google Apps For Education

 

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายเฉลิมยุทธ  ประทีปทอง
ผุ้อำนวยการโรงเรียน


นายพรชัย  ภูทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายธีรวัฒน์  วงษาบุตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายศุภชัย  ศรีคะเณย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

บุคลากรโรงเรียนนาจะหลวย

เข้าสู่ระบบ

สมาชิกโปรดเข้าระบบลิงค์น่าสนใจ

แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน


แผนที่โรงเรียนนาจะหลวย


สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้25
mod_vvisit_counterเมื่อวาน264
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1309
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1550
mod_vvisit_counterเดือนนี้3995
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว8739
mod_vvisit_counterเริ่ม 9 พ.ค.542245596

We have: 19 guests, 2 bots online
IP: 54.82.29.141
 , 
Today: ม.ค. 19, 2018